evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Wat gaat de even­wichts­eco­nomie ons ople­ve­ren?

Gekeken wordt naar de gemiddelde kost­prijs­verlaging van alle pro­duc­ten in de even­wichts­eco­nomie tov de vrije­markt­econo­mie, inclu­sief de vaste lasten als huur en hypo­theek. Deze prijs­verge­lijking is hypo­the­tisch omdat de men­sen zich an­ders ge­dra­gen. Zij maken duur­zame keu­zes en zijn zo waar­schijn­lijk nog beter af.

Onderwerp
is
af,
layout
volgt.