evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

creëren van een aantrekkelijk economisch systeem

Door principieel te kiezen voor uitsluitend zinvolle economische activiteiten gaat het economisch systeem optimaal functioneren.

Een
simpel,
werkbaar
economisch
systeem

De economische structuur die aan bod gekomen is in het vorige thema leidt tot een efficiënter economisch systeem.

Het hoeft niet direct duidelijk te zijn waarom deze structuur leidt tot een efficiënter economisch systeem. In dit thema wordt daarom minder ingegaan op de economische structuur, maar wordt er meer de nadruk gelegd op waarom de even­wichts­eco­nomie een efficiënter economisch systeem is.


Everything should be made as simple as possible, but not simpeler ... Albert Einstein

1. Vrije­markt­economie biedt lang niet altijd een lage prijs

Als U er nog niet zo veel over nagedacht hebt dan zult u de vrije markteconomie zien als een heel efficiënt economisch systeem. Immers u kunt altijd een product kiezen voor de laagste prijs en daarbij ook letten op de kwaliteit.

Toch is dat zeker niet altijd het geval. [1] [2] [3] [4]


Maar als je kijkt naar de markteconomie vanuit de vraag 'wat hebben we als mens nu echt nodig om een goed leven te leiden?' dan blijkt de vrije­markt­economie nog minder efficiënt te zijn. Dat blijkt al uit het feit dat dezelfde producten gemaakt in de even­wichts­eco­nomie 40%-60% goedkoper zijn.
Om dat toe te lichten wordt de aanpak van de vrije­markt­economie en die van de even­wichts­eco­nomie nu met elkaar vergeleken.

2. Gezien vanuit de bril van de even­wichts­eco­nomie is de vrije markteconomie zeer ineffeciënt

De vrije markteconomie stimuleert ons om zoveel mogelijk ons eigen voordeel na te streven in de hoop dat het economisch systeem daardoor gaat groeien. Dit leidt in toenemende mate leidt tot stijd tussen bedrijven onderling. Denkend in termen van de vrije markt lijkt dit gunstig omdat het leidt tot efficiëntie. Maar dat is het niet omdat een groot deel van onze economische activiteiten tot doel hebben om de anderen te bestrijden, dan wel alleen zelf rijk te worden. Om dit in te zien is het verhelderend om met een andere bril naar de vrije markteconomie te kijken:

De even­wichts­eco­nomie richt zich op samenwerking door met zijn allen te kijken naar wat de behoefte van iedereen is en daar de economie op in te richten. Kijkend vanuit de structuur van de even­wichts­eco­nomie zijn zoals gezegd veel economische activiteiten overbodig.

Bij Door keuzes economisch beter af wordt dit uitgebreid toegelicht.
Grote lijn is dat bedrijven -gericht op eigen winst- producten met slimme reclametechnieken weten te verkopen die onze gezondheid, ons milieu of onze samenleving schaden.
De ontstane problemen moeten dan alsnog opgepakt worden door keurings­dienst van waren / voedsel­agent­schap, brandweer, politie, schuld­sarnering, rechters, ziekenhuizen, jeugdzorg, onderwijs, burgers, ambtenaren, regeringen en toekom­stige gene­raties. Dit betekent extra uitgaven voor de samenleving en dus econo­mische schade.
En er zijn altijd slachtoffers. Deze mensen kunnen veelal minder deelnemen aan het arbeids­proces, hetgeen ook weer econo­mische schade betekent.

Het mag duidelijk zijn dat in een economie die niet gebaseerd is winst -en gestuurd wordt door burgers- dit soort problemen veel minder voorkomen.

Daarnaast wordt in de even­wichts­eco­nomie duidelijk gekozen voor het centraal stellen van de mens.
Dit niet alleen van voordeel voor de burgers persoonlijk, maar levert ook een beter economisch systeem, zoals toegelicht bij Sociale structuur door nieuwsgierige actieve burgers.

3. Simpele en overzichtelijke structuur

De even­wichts­eco­nomie heeft een vrij eenvoudige structuur. Dit houdt het systeem simpel en overzichtelijk, en dus werkbaar. We zullen nu drie belangrijke aspecten hiervan bespreken:

 • In financieel opzicht eenvoudiger
  De Beheer Organisatie zorgt voor een simpeler economisch systeem omdat het lokaal de taken van banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenbeheerders vereenigt.
  Een belangrijk aspect bij deze vereenvoudiging is dat de Beheer organisatie geen gebruik maakt van financiële markten. Daarnaast is het voor burger eenvoudiger omdat er voor alle financiële zaken één loket is.
 • Lokaal is overzichtelijker
  Het zwaartepunt van de economische activiteiten ligt zo veel mogelijk lokaal. Hierdoor wordt het economisch systeem overzichtelijker en is het lokaal makkelijk stuurbaar.
 • Organisaties hebben een eenvoudige structuur
  De even­wichts­eco­nomie kent alleen burgers en organisaties.
  De organisaties houden zich alleen bezig met het maken van een goed product. Omdat zaken als markten veroveren, concurreren, het product vermarkten overbodig zijn, is de ballast van organisaties gering. De Verbindende Organisatie zorgt ervoor dat de organisaties goed passen en goed functioneren in de lokale economie. Hierdoor kunnen alle organisaties zich richten op hun kerntaak. Dit maakt het economisch systeem simpel.

That's been one of my mantras: focus & simplicity ... Steve Jobs

Referenties

In de documentaire Mijn bullshitbaan wordt toegelicht waarom de vrijemarkteconomie zo inefficiënt is
Tekortkomingen van het marktmechanisme
Hoe moeten we markten inrichten en bewaken?
Dynamic pricing houdt in dat aanbieders de prijs van hun producten laten variëren om meer winst te maken. Hierdoor verdwijnt het idee dat de vrije markt zorgt voor goedkope producten.
[1] In de documentaire Mijn bullshitbaan wordt toegelicht waarom de vrijemarkteconomie zo inefficiënt is.
Mijn bullshitbaan, VPRO Tegenlicht, 2019
[2] Tekortkomingen van het marktmechanisme
[3] Hoe moeten we markten inrichten en bewaken?
[4] Dynamic pricing: doordat aanbieders de prijs van hun producten laten variëren staat het idee dat de vrije markt zorgt voor goedkope producten onder druk.