even­wichts­eco­nomie
De
even­wichts­eco­nomie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

ECONOMISCHE ONDERBOUWING
Een economie die nauwelijks recessies kent en globaal kan functioneren vormt een alternatief voor de huidige economische systemen.

Is dat zo in de evenwichtseconomie? ...

LOKALE STRUCTUUR MAAKT EEN EERLIJKE ECONOMIE Doordat de economie lokaal georienteerd is en lo­kaal ge­stuurd wordt, worden uit­sluitend nut­tige eer­lijke pro­ducten ge­maakt en worden werk en producten op een eer­lijke manier ver­deeld.
Lo­kaal ge­orien­teer­de financiële instel­lingen stimu­leren de lokale eco­no­mie.
DEGELIJKE ECONOMISCHE BASIS Door deze eerlijke economie worden mensen opbouwend, socialer en toekomstgericht. Dit leidt tot flexibele werknemers -waardoor de economie klappen kan opvangen en nieuwe wegen kan inslaan- en minder ongelijkheid -waarvan is aangetoond dat dat leidt tot een betere economie. GLOBALE STRUCTUUR VOOR EEN EERLIJKE ECONOMIE Door de wereld­eco­nomie op te bou­wen uit lo­kale struc­turen ont­staat eer­lijke glo­bali­sering: Alle eco­nomische relaties zijn hierdoor gebaseerd op normen en waarden van hechte, goed geor­gani­seer­de ge­meen­schap­pen. Doordat een economische regio samenwerkt met een beperkt aantal andere regio's ontstaat intensieve constructieve samenwerking. WAT GAAT DE EVENWICHTSECONOMIE ONS OPLEVEREN? Om deze vraag heel concreet te maken wordt gekeken naar hoeveel de producten gemiddeld goedkoper worden in de even­wichts­eco­nomie tov de vrije­markt­eco­nomie.

Waarom is de even­wichts­eco­nomie een bloeiende economie?


Omdat het lokale karakter en de nadruk op eerlijkheid leiden tot een economie waarin iedereen echt volwaardig deelneemt, ook in de vorm van werk. Vanuit die zekerheid en betrokkenheid zullen werknemers gemotiveerd zijn om hun lokale economie vooruit te helpen.
Ook organisaties zijn vanwege hun lokale wortels gericht op het beschermen van de lokale economie. Dit geldt met name voor de lokale financiële organisaties die een grote rol spelen bij het goed laten draaien goed laten draaien van de lokale economie.

Daarnaast is de even­wichts­eco­nomie efficiënt ingericht, waardoor organisaties zich helemaal kunnen richten op het maken van eerlijke producten. Doordat organisaties gedragen worden door de lokale gemeenschap en geen weerstand ondervinden, zijn zij gezamelijk in staat om de economie volledig te ondersteunen. Dit komt onder andere tot uiting in de (lage) kostprijs van hun producten en leidt tot een bloeiende economie.


Waarom functioneert de even­wichts­eco­nomie goed op wereldschaal?

Omdat de normen en waarden horend bij hechte, goed geor­gani­seerde lokale gemeen­schap­pen en eerlijk omgaan met elkaar de basis vormen voor alle eco­no­mische betrek­kingen. De even­wichts­eco­nomie is zo gestruc­tu­reerd dat ook lokale eco­no­mieën op grote afstand van elkaar zullen han­delen volgens deze normen. De uitwer­king hiervan is dat lokale eco­no­mieën intensief samen­werken om elkaar te versterken.

Een lokaal gerichte, eerlijke economie ook op globale schaal

Is de even­wichts­eco­no­mie een bloeiende economie? En kan ze ook op wereldschaal functioneren?

Als dat het geval is, is er sprake van een echt alternatief voor de huidige economische systemen. We zullen nu zien waarom dit het geval is.

LOKALE STRUC­TUUR VOOR EEN EER­LIJ­KE ECO­NOMIE

EEN DEGELIJK FINAN­CIËEL SYS­TEEM

De financiële crisis in 2007 maakt duidelijk dat financiële instellingen moeten veranderen. Vele jaren later zijn de banken via wetgeving gedwongen om voldoende buffers te hebben om niet weer om te kunnen vallen tijdens een vergelijkbare crisis. Toch zal de invloed hiervan beperkt zijn. Met wetgeving is in het verleden vaker gebrobeerd om fouten in het systeem te herstellen.

De de achillespees van het financiële stelsel blijft namelijk dat financiële instellingen hun eigen belang voorop moeten zetten en niet gericht kunnen zijn op het gezond houden van het gehele systeem. Bij de milde recessie na 2022 bijvoorbeeld geven banken veel minder leningen uit om het risico van wanbetaling te beperken en vergroten daarmee de recesssie.

Bij het verkrijgen van veel ren­dement op kapi­taal wordt in het hui­dige systeem nauwe­lijks gekeken naar de nega­tieve effec­ten voor de maatschappij. Ingrijpende beslis­singen worden geno­men door een kleine groep mensen die han­delen in eigen belang of in het belang van het bedrijf.

Dit in tegenstelling tot de even­wichts­eco­nomie waarin het belang van de samenleving maatgevend is bij beslis­singen. Lokale financiële organisaties nemen beslis­singen die een posi­tieve uit­werking hebben op de lokale eco­nomie en de lokale samen­leving.

De even­wichts­eco­nomie kent alleen lokale finan­ciële orga­nisaties die pre­cies doen waar­voor ban­ken 'eigen­lijk' bedoeld zijn: Ervoor zorgen dat geld het smeer­middel van de econo­mie is. Geld dient dan voor­namelijk voor het uit­ruilen van goede­ren en diensten tussen organi­saties en parti­culieren.

DEGELIJKE ECONO­MISCHE BASIS

'VOOR IE­DE­REEN WERK' VORMT EEN DEGE­LIJKE ECO­NOMI­SCHE BASIS

Wat zijn de nadelen van werkloosheid eigenlijk?
Tijdens de crisis van 20007 heeft Nederland grofweg 400.000 meer werklozen. Iedere Ne­der­lan­der be­taalt dan jaar­lijks ruim 700 euro aan mee aan ons stelsel van so­ciale zeker­heid.

Lang­durige werkloosheid en flexcontracten richten op de lange termijn niet alleen schade bij de betrokken aan. Hun slechte aansluiting op de arbeidsmarkt levert uitein­delijk ook weer een slechter draaiende economie op.

Het voor iede­reen duidelijk: Als iede­reen werk heeft tegen een eerlijk loon dan is er voldoende wel­vaart.
De vraag is: Hoe krijg je dat voor elkaar?

Veel regeringen over de hele wereld doen er in crisis­tijd alles aan om de werk­loosheid te vermin­deren. Meestal met weinig resultaat. Bij voorspoed handelt men nog altijd in overeen­stem­ming met oude econo­mische theo­rieën die zeggen dat een werk­loos­heid van zo'n 5% en flex­werk goed is voor de eco­nomie als geheel.

In evenwichts­economie zullen organisaties voor iedereen werk bieden omdat dat in hun eigen belang is. Hierdoor heeft bijna iedereen steeds werk heeft tegen een eerlijk loon.

Met 'voor iedereen werk' wordt in de even­wichts­eco­nomie een degelijk eco­nomisch fun­dament ge­legd:
Ten eerste gaat er minder geld naar het stelsel van so­ciale zeker­heid. Ten tweede gaan er geen talen­ten verlo­ren door werkloos­heid. Ten derde wordt blijvende econo­mische schade door de opgelopen achterstand van arme werkenden en werklozen voor­komen. Zij kunnen immers telkens minder bijdragen aan de economie. Ten vierde is de werk­nemer en dus de arbeids­markt flexibel.

GLOBALE STRUCTUUR VOOR EEN EER­LIJKE ECO­NOMIE

De even­wichts­eco­no­mie bevordert een eerlijk globaal economisch systeem.

Teksten niet af

Wat gaat de even­wichts­eco­nomie ons ople­ve­ren?

Gekeken wordt naar de gemiddelde kost­prijs­verlaging van alle pro­duc­ten in de even­wichts­eco­nomie tov de vrije­markt­econo­mie.
Deze vergelijking van prijzen geeft een beeld van de verschillen in efficiëntie tussen beide systemen.