even­wichts­eco­nomie
De
even­wichts­eco­nomie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Waarom is de even­wichts­eco­nomie een bloeiende economie?


Omdat het lokale karakter en de nadruk op eerlijkheid leiden tot een economie waarin iedereen echt volwaardig deelneemt, ook in de vorm van werk. Vanuit die zekerheid en betrokkenheid zullen werknemers gemotiveerd zijn om hun lokale economie vooruit te helpen.
Ook organisaties zijn vanwege hun lokale wortels gericht op het beschermen van de lokale economie. Dit geldt met name voor de lokale financiële organisaties die een grote rol spelen bij het goed laten draaien goed laten draaien van de lokale economie.

Daarnaast is de even­wichts­eco­nomie efficiënt ingericht, waardoor organisaties zich helemaal kunnen richten op het maken van eerlijke producten. Doordat organisaties gedragen worden door de lokale gemeenschap en geen weerstand ondervinden, zijn zij gezamelijk in staat om de economie volledig te ondersteunen. Dit komt onder andere tot uiting in de (lage) kostprijs van hun producten en leidt tot een bloeiende economie.


Waarom functioneert de even­wichts­eco­nomie goed op wereldschaal?

Omdat de normen en waarden horend bij hechte, goed geor­gani­seerde lokale gemeen­schap­pen en eerlijk omgaan met elkaar de basis vormen voor alle eco­no­mische betrek­kingen. De even­wichts­eco­nomie is zo gestruc­tu­reerd dat ook lokale eco­no­mieën op grote afstand van elkaar zullen han­delen volgens deze normen. De uitwer­king hiervan is dat lokale eco­no­mieën intensief samen­werken om elkaar te versterken.

Een lokaal gerichte, eerlijke economie ook op globale schaal

Is de even­wichts­eco­no­mie een bloeiende economie? En kan ze ook op wereldschaal functioneren?

Pas als dat het geval is, is er sprake van een echt alternatief voor de huidige economische systemen.

Is dat zo? ...

LOKALE STRUC­TUUR VOOR EEN EER­LIJ­KE ECO­NOMIE

DEGELIJKE ECONO­MISCHE BASIS

'VOOR IE­DE­REEN WERK' VORMT EEN DEGE­LIJKE ECO­NOMI­SCHE BASIS

Wat zijn de nadelen van werkloosheid eigenlijk?
Tijdens de crisis van 20007 heeft Nederland grofweg 400.000 meer werklozen. Iedere Ne­der­lan­der be­taalt dan jaar­lijks ruim 700 euro aan mee aan ons stelsel van so­ciale zeker­heid.

Lang­durige werkloosheid en flexcontracten richten op de lange termijn niet alleen schade bij de betrokken aan. Hun slechte aansluiting op de arbeidsmarkt levert uitein­delijk ook weer een slechter draaiende economie op.

Het voor iede­reen duidelijk: Als iede­reen werk heeft tegen een eerlijk loon dan is er voldoende wel­vaart.
De vraag is: Hoe krijg je dat voor elkaar?

Veel regeringen over de hele wereld doen er in crisis­tijd alles aan om de werk­loosheid te vermin­deren. Meestal met weinig resultaat. Bij voorspoed handelt men nog altijd in overeen­stem­ming met oude econo­mische theo­rieën die zeggen dat een werk­loos­heid van zo'n 5% en flex­werk goed is voor de eco­nomie als geheel.

In evenwichts­economie zullen organisaties voor iedereen werk bieden omdat dat in hun eigen belang is. Hierdoor heeft bijna iedereen steeds werk heeft tegen een eerlijk loon.

Met 'voor iedereen werk' wordt in de even­wichts­eco­nomie een degelijk eco­nomisch fun­dament ge­legd:
Ten eerste gaat er minder geld naar het stelsel van so­ciale zeker­heid. Ten tweede gaan er geen talen­ten verlo­ren door werkloos­heid. Ten derde wordt blijvende econo­mische schade door de opgelopen achterstand van arme werkenden en werklozen voor­komen. Zij kunnen immers telkens minder bijdragen aan de economie. Ten vierde is de werk­nemer en dus de arbeids­markt flexibel.

GLOBALE STRUCTUUR VOOR EEN EER­LIJKE ECO­NOMIE

De even­wichts­eco­no­mie bevordert een eerlijk globaal economisch systeem.

Teksten niet af

Wat gaat de even­wichts­eco­nomie ons ople­ve­ren?

Gekeken wordt naar de gemiddelde kost­prijs­verlaging van alle pro­duc­ten in de even­wichts­eco­nomie tov de vrije­markt­econo­mie.
Deze vergelijking van prijzen geeft een beeld van de verschillen in efficiëntie tussen beide systemen.