evenwichts economie
De
Evenwichts­economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

LOKALE STRUC­TUUR VOOR EEN EER­LIJ­KE ECO­NOMIE

Info foto ▽

Een uitspraak van Einstein


Zijn uitspraak vrij vertaald: Economen en politici zullen waarschijnlijk in hun pogingen om het economisch systeem te verbeteren niet veel verder komen dan aanpassingen die uiteindelijk niet veel zullen oplossen.

Bron: Wikimedia ▶
Licentie: Creative Commons License link toevoegen ▶

EEN DEGELIJK FINAN­CIËEL SYS­TEEM

De financiële crisis in 2007 maakt duidelijk dat financiële instellingen zullen moeten veranderen. Regeringen en finan­ciële instel­lingen geven aan hier volop mee bezig te zijn, maar voor veel economen gaan hun maatregelen niet ver genoeg. Diverse eco­nomen blijven door de jaren heen waarschuwen dat ons financiëel systeem mogelijk weer een vol­gende crisis kan veroorzaken.
Bij het verkrijgen van veel ren­dement op kapi­taal wordt in het hui­dige systeem nauwe­lijks gekeken naar de nega­tieve effec­ten. Beslis­singen worden geno­men door een kleine groep mensen die naar eigen goed­dunken han­delen.
Dit in tegenstelling tot de even­wichts­eco­nomie waarin iedereen betrok­ken is bij beslis­singen. De lokale gemeen­schap neemt uiter­aard beslis­singen die een posi­tieve uit­werking hebben op de lokale eco­nomie en de lokale samen­leving.

De even­wichts­eco­nomie kent alleen lokale finan­ciële orga­nisaties die pre­cies doen waar­voor ban­ken 'eigen­lijk' bedoeld zijn: Ervoor zorgen dat geld het smeer­middel van de econo­mie is. Geld dient dan voor­namelijk voor het uit­ruilen van goede­ren en diensten tussen organi­saties en parti­culieren.

Laat
geld
de
economie
doen
opbloeien

De evenwichts­economie heeft een radicaal ander financieel systeem. Er is niet gekozen voor kleine aanpassingen aan het financiële systeem van de vrije­markt­economie omdat de geschiedenis heeft geleerd dat aanpassingen uiteindelijk niet leiden tot een beter functionerend systeem.

Het financiële systeem van de evenwichts­economie zet de mens ipv geld centraal. En het stimuleert een bloeiend economisch systeem.

In paragraaf 2 wordt toegelicht waarom dit financiële systeem een bloeiend economie zo goed stimuleert. Eerst wordt in paragraaf 1 kort toegelicht waarom het oude financiële systeem niet meer voldoet.

1. De volgende financiële crisis binnen de vrije­markt­economie staat toch al voor de deur

Dat ons financiële stelsel moet hervormd worden is oud nieuws. Ook de gevaren die het met zich mee brengt halen de nieuwsmedia niet meer.

Bij de eerdere thema's Financiële problemen is al uitgebreid ingegaan op de problemen in het financiele stelsel van de vrije markteconomie.

Er zijn veel toonaangevende economen die waarschuwen dat het financiële systeem wereldwijd tot problemen gaat leiden. [1] [2] [3] [4]

En dat vergaande hervormingen noodzakelijk zijn. [5] [6]
Ook in Nederland is er nog maar weinig verbeterd sinds de kredietcrisis. [7]
Daarom vormt het financiële systeem, ook tijdens economische voorspoed, een blijvende bedreiging voor de economie.

2. Waarom heeft de evenwichts­economie wel een degelijk financieel systeem?

De Beheer­organisatie en de Monetaire organisatie vormen het financiële systeem in de evenwichts­economie. Zij kunnen door hun manier van werken bovengenoemde negatieve effecten op de economie niet veroorzaken. De positieve invloed van beide organisaties op de economie wordt nu besproken.

Een beperkt financieel systeem dat alleen gericht is het belang van de samenleving
In de evenwichts­economie worden alleen een aantal financiële kerntaken uitgevoerd: Het lokaal beheren en doorsluisen van geld voor mensen en organisaties. Hierbij hoort nadrukkelijk geen voortdurende geldcreatie. Ook rente en ander rendement op kapitaal hoort niet tot deze kerntaken. Dit is uitgebreid beschreven bij de Beheer­organisatie.

Door deze beperkte kerntaken is het financieel syteem direct gekoppeld aan en dienstbaar aan de lokale reële economie.
Bovengenoemde financiële problemen horen zo duidelijk bij de vrije markt dat ze niet gekoppeld kunnen worden aan de evenwichts­economie: Zij horen bij globaal financiëel systeem dat gebaseerd is op geldcreatie, waarin veel meer geld omgaat dan in de reële economie en dat losstaat van de reële economie.
Beheer­organisatie geeft duidelijke economische stimulansen
Daarnaast reguleert de Beheer­organisatie de geldstromen in de lokale gemeenschap zo dat het geld altijd in omloop is binnen de lokale gemeenschap. De Beheer­organisatie opereert zo dat geld direct gekoppeld is aan arbeid. Hierdoor zorgt iedere munt voortdurend voor werk.
Hierdoor heeft deze organisatie een positieve invloed op de economie.
Door overlegstructuur economische omstandigheden in eigen hand
In de vrije­markt­economie wordt de economie jarenlang gestimuleerd door de 'geldpersen aan te zetten', zoals de EU en VS jaren achtereen doen,
overigens zonder dat de economie echt aantrekt. [8] [9]
Ook kan de economische opleving vanaf 2017 niet hieraan toegeschreven worden omdat dit ook jarenlang helemaal niet gewerkt heeft.
In de evenwichts­economie is een dergelijke stimulans overbodig omdat mensen lokaal in onderling overleg bepalen op welk niveau zij willen dat hun economie draait. Dit overlegproces is beschreven bij het thema Werkverdeling. De Beheer organisatie en de Monetaire organisatie zorgt ervoor dat deze lokale economie inderdaad draait conform de wensen van de lokale gemeenschap.

Het positieve effect dat deze financiële organisaties op de economie kunnen hebben, maakt zij wel een degelijk financiëel systeem kunnen vormen.
Door overlegstructuur geen ondermijnende eigen belangen
De kracht van overlegstructuur van de evenwichts­economie is dat geen grote conflicterende belangen binnen de evenwichts­economie zijn. Iedereen binnen de evenwichts­economie is gericht op samenwerking. Er kunnen geen machtsblokken groepen met macht ontstaan die tegen de belangen van de gemeenschap als geheel in handelen. Mensen leven met elkaar en de samenleving is zo gestructureerd dat geen geïsoleerde werelden kunnen ontstaan.

Hierdoor kan geen financiële groep of als je wilt elite ontstaan die in een eigen wereld met eigen normen en waarden leven. Normoverschrijdend gedrag dat u ook zou kunnen vertonen in een toppositie is binnen de evenwichts­economie niet goed mogelijk omdat in de overlegstructuur van de evenwichts­economie niemand onaantastbaar is en alles open en transparant is.
Maar ook organisaties zijn gericht op het gemeenschappelijk belang en zullen daarom niet bewust schade berokkenen.

Door het onderbreken van ondermijnende eigen belangen in de samenleving en bij financiële instellingen zullen de financiële organisaties een opbouwende invloed op de economie hebben.

Referenties

Nout Wellink voorspelt meer crises
Nieuwe financiële crisis op komst?
US Federal Reserve chair highlights concerns over ultra-low interest rates
Monetary policy and asset price bubbles: calibrating the monetary policy trade-offs
Joris Luyendijk voorspelt nog grotere crisis
Financiele crises zullen telkens weer ontstaan
Mistoestanden bij banken duren voort
Geldpersen opnieuw opgepoetst
ECB zet maandag 'de geldpersen aan'
[1] Nout Wellink voorspelt meer crises
[2] Nieuwe financiële crisis op komst?
[3] US Federal Reserve chair highlights concerns over ultra-low interest rates
[4] Monetary policy and asset price bubbles: calibrating the monetary policy trade-offs
[5] Joris Luyendijk voorspelt nog grotere crisis
[6] Video waarin Raghuram Rajan een breder beeld schetst van waarom financiele crises ontstaan en weer zullen ontstaan: DB Prize 2013 - Raghuram Rajan Keynote Lecture
[7] Arnoud Boot over de toekomst van banken en pensioenen, Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten, podkast RTL, 2018
In 2019 blijkt het gedrag van banken nog niet veel verbeterd:
Hoe moet een staatsbank eruit zien?, uitzending Tros Radar, 2019
De witwasbankiers van ING, uitzending Zemla, 2019
[8] Geldpersen opnieuw opgepoetst
[9] ECB zet maandag 'de geldpersen aan'