evenwichts economie
De
Evenwichts­economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

LOKALE STRUC­TUUR VOOR EEN EER­LIJ­KE ECO­NOMIE

Info foto ▽

Een uitspraak van Einstein


Zijn uitspraak vrij vertaald: Economen en politici zullen waarschijnlijk in hun pogingen om het economisch systeem te verbeteren niet veel verder komen dan aanpassingen die uiteindelijk niet veel zullen oplossen.

Bron: Wikimedia ▶
Licentie: Creative Commons License link toevoegen ▶

EEN DEGELIJK FINAN­CIËEL SYS­TEEM

De financiële crisis in 2007 maakt duidelijk dat financiële instellingen moeten veranderen. Vele jaren later zijn de banken via wetgeving gedwongen om voldoende buffers te hebben om niet weer om te kunnen vallen tijdens een vergelijkbare crisis. Toch zal de invloed hiervan beperkt zijn. Met wetgeving is in het verleden vaker gebrobeerd om fouten in het systeem te herstellen.

De de achillespees van het financiële stelsel blijft namelijk dat financiële instellingen hun eigen belang voorop moeten zetten en niet gericht kunnen zijn op het gezond houden van het gehele systeem. Bij de milde recessie na 2022 bijvoorbeeld geven banken veel minder leningen uit om het risico van wanbetaling te beperken en vergroten daarmee de recesssie.

Bij het verkrijgen van veel ren­dement op kapi­taal wordt in het hui­dige systeem nauwe­lijks gekeken naar de nega­tieve effec­ten voor de maatschappij. Ingrijpende beslis­singen worden geno­men door een kleine groep mensen die han­delen in eigen belang of in het belang van het bedrijf.

Dit in tegenstelling tot de even­wichts­eco­nomie waarin het belang van de samenleving maatgevend is bij beslis­singen. Lokale financiële organisaties nemen beslis­singen die een posi­tieve uit­werking hebben op de lokale eco­nomie en de lokale samen­leving.

De even­wichts­eco­nomie kent alleen lokale finan­ciële orga­nisaties die pre­cies doen waar­voor ban­ken 'eigen­lijk' bedoeld zijn: Ervoor zorgen dat geld het smeer­middel van de econo­mie is. Geld dient dan voor­namelijk voor het uit­ruilen van goede­ren en diensten tussen organi­saties en parti­culieren.

Laat
geld
de
economie
doen
opbloeien

De evenwichts­economie heeft een radicaal ander financieel systeem. Er is niet gekozen voor kleine aanpassingen aan het financiële systeem van de vrije­markt­economie omdat de geschiedenis heeft geleerd dat aanpassingen uiteindelijk niet leiden tot een beter functionerend systeem.

Het financiële systeem van de evenwichts­economie zet de mens ipv geld centraal. En het stimuleert een bloeiend economisch systeem.

In paragraaf 2 wordt toegelicht waarom dit financiële systeem een bloeiend economie zo goed stimuleert. Eerst wordt in paragraaf 1 kort toegelicht waarom het oude financiële systeem niet meer voldoet.

1. De volgende financiële crisis binnen de vrije­markt­economie blijft onvermijdelijk

Dat ons financiële stelsel moet hervormd worden is oud nieuws. Ook de gevaren die het met zich mee brengt halen de nieuwsmedia niet meer.

Bij de eerdere thema's Financiële problemen is al uitgebreid ingegaan op de problemen in het financiele stelsel van de vrije markteconomie. Hier is aan bod gekomen dat economen weliswaar het nut van een economische crisis inzien, maar dat dit ook de impact hiervan op het zwakkere deel van de bevolking gevolgen heeft. Er worden veel mensen geraakt die eigenlijk niets te maken hebben met de elementen in de economie die een crisis veroorzaken. Maar deze mensen worden wel gezet in een hulpeloze positie die maakt dat ze slechter gaan functioneren. Hierdoor is de economie, ook als deze weer opgeveerd is kwetsbaarder.

Er zijn tot rond 2020 veel toonaangevende economen die waarschuwen dat het financiële systeem wereldwijd tot problemen gaat leiden. [1] [2] [3] [4]
Na 2020 is de consensis dat de banken genoeg kapitaal hebben om een eventuele volgende crisis niet om te vallen.
De consensus hierover verdwijnt weer in maart 2023 met het omvallen van de Silicon Valley Bank, de overname van Credit Suisse door UBS en de daardoor ontstane problemen bij enkele ander banken. Het scenario van meer banken die meegetrokken worden in de val wordt weer reëel. [5]


De essentie van een financiële crisis, namelijk dat alle financiële instellingen hun eigen belang voor het algemene economische belang (moeten) zetten, is met regelering niet te ondervangen. Banken zijn bang meer leningen in de recessie niet meer kunnen worden terugbetaald en versterken daarmee de recessie.

Economen geven aan dat hierdoor de minder rendabele bedrijven het niet zullen redden en de economie wordt gedragen door de sterke overblijvers. Maar zoals net al aangegeven heeft dat wel consequenties voor al die individuen die geraakt worden. Doordat een aanzienlijk deel van de bevolking teveel klappen krijgt is de economie op de lange termijn zwakker geworden.

2. Waarom heeft de evenwichts­economie wel een degelijk financieel systeem?

De Beheer­organisatie en de Monetaire organisatie vormen het financiële systeem in de evenwichts­economie. Zij kunnen door hun manier van werken bovengenoemde negatieve effecten op de economie niet veroorzaken. De positieve invloed van beide organisaties op de economie wordt nu besproken.

Een beperkt financieel systeem dat alleen gericht is het belang van de samenleving
In de evenwichts­economie worden alleen een aantal financiële kerntaken uitgevoerd: Het lokaal beheren en doorsluisen van geld voor mensen en organisaties. Hierbij hoort nadrukkelijk geen voortdurende geldcreatie. Ook rente en ander rendement op kapitaal hoort niet tot deze kerntaken. Dit is uitgebreid beschreven bij de Beheer­organisatie.

Door deze beperkte kerntaken is het financieel syteem direct gekoppeld aan en dienstbaar aan de lokale reële economie.
Bovengenoemde financiële problemen horen zo duidelijk bij de vrije markt dat ze niet gekoppeld kunnen worden aan de evenwichts­economie: Zij horen bij globaal financiëel systeem dat gebaseerd is op geldcreatie, waarin veel meer geld omgaat dan in de reële economie en dat losstaat van de reële economie.
Beheer­organisatie geeft duidelijke economische stimulansen
Daarnaast reguleert de Beheer­organisatie de geldstromen in de lokale gemeenschap zo dat het geld altijd in omloop is binnen de lokale gemeenschap. De Beheer­organisatie opereert zo dat geld direct gekoppeld is aan arbeid. Hierdoor zorgt iedere munt voortdurend voor werk.
Hierdoor heeft deze organisatie een positieve invloed op de economie.
Door overlegstructuur economische omstandigheden in eigen hand
In de vrije­markt­economie wordt de economie jarenlang gestimuleerd door de 'geldpersen aan te zetten', zoals de EU en VS jaren achtereen doen,
overigens zonder dat de economie echt aantrekt. [8] [9]
Ook kan de economische opleving vanaf 2017 niet hieraan toegeschreven worden omdat dit ook jarenlang helemaal niet gewerkt heeft.
In de evenwichts­economie is een dergelijke stimulans overbodig omdat mensen lokaal in onderling overleg bepalen op welk niveau zij willen dat hun economie draait. Dit overlegproces is beschreven bij het thema Werkverdeling. De Beheer organisatie en de Monetaire organisatie zorgt ervoor dat deze lokale economie inderdaad draait conform de wensen van de lokale gemeenschap.

Het positieve effect dat deze financiële organisaties op de economie kunnen hebben, maakt zij wel een degelijk financiëel systeem kunnen vormen.
Door overlegstructuur geen ondermijnende eigen belangen
De kracht van overlegstructuur van de evenwichts­economie is dat geen grote conflicterende belangen binnen de evenwichts­economie zijn. Iedereen binnen de evenwichts­economie is gericht op samenwerking. Er kunnen geen machtsblokken groepen met macht ontstaan die tegen de belangen van de gemeenschap als geheel in handelen. Mensen leven met elkaar en de samenleving is zo gestructureerd dat geen geïsoleerde werelden kunnen ontstaan.

Hierdoor kan geen financiële groep of als je wilt elite ontstaan die in een eigen wereld met eigen normen en waarden leven. Normoverschrijdend gedrag dat u ook zou kunnen vertonen in een toppositie is binnen de evenwichts­economie niet goed mogelijk omdat in de overlegstructuur van de evenwichts­economie niemand onaantastbaar is en alles open en transparant is.
Maar ook organisaties zijn gericht op het gemeenschappelijk belang en zullen daarom niet bewust schade berokkenen.

Door het onderbreken van ondermijnende eigen belangen in de samenleving en bij financiële instellingen zullen de financiële organisaties een opbouwende invloed op de economie hebben.

Referenties

Nout Wellink voorspelt meer crises
Nieuwe financiële crisis op komst?
US Federal Reserve chair highlights concerns over ultra-low interest rates
Monetary policy and asset price bubbles: calibrating the monetary policy trade-offs
'Nooit meer een bankencrisis!'?
Geldpersen opnieuw opgepoetst
ECB zet maandag 'de geldpersen aan'
[1] Nout Wellink voorspelt meer crises
[2] Nieuwe financiële crisis op komst?
[3] US Federal Reserve chair highlights concerns over ultra-low interest rates
[4] Monetary policy and asset price bubbles: calibrating the monetary policy trade-offs
[5] Wat is er gebeurd met 'nooit meer een bankencrisis'?, NRC 18 maa 2023
Bankaandelen opnieuw onderuit, 'de bankenangst is nog niet voorbij', NOS 17 maa 2023
[8] Geldpersen opnieuw opgepoetst
[9] ECB zet maandag 'de geldpersen aan'