evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Nieu­we deel­nemers vormen de mo­tor van de groei

Genoeg
redenen
om
deel
te
nemen

In dit thema komt aan bod waarom de even­wichts­eco­nomie aantrekkelijk is voor individuele burgers. Bedrijven zullen de ev ec in eerste instantie minder aantrekkelijk vinden, zoals we verderop zullen zien. Dit houdt in dat individuen aan de basis staan van de groei van de even­wichts­eco­nomie.

Welke mensen zich aangetrokken voelen tot de even­wichts­eco­nomie is afhankelijk van de groeifase waarin de economie zich bevindt en wat men persoonlijk belangrijk vindt in een economisch systeem. Enkele motiven van deelnemers aan de even­wichts­eco­nomie worden nu globaal besproken.

Ideoligisch gemotiveerde deelnemers
Bij de vrijemarkteconomie horen vele financiele, economische, maatschappelijke en milieu problemen. Met name in de beginfase zullen relatief veel mensen deelnemen die de aanpak van deze problemen belangrijk vinden.

Welk probleem iemand echt belangrijk vindt is uiteraard zeer persoonlijk. Ook is het voor iedereen verschillend of hij/zij passief of actief deelnemen wil deelnemen aan de even­wichts­eco­nomie.
Deelnemers die de wereld actief een stukje beter willen maken
Deelnemers kunnen persoonlijk actief worden onder de paraplu van de even­wichts­eco­nomie. Daarbij kan de nadruk liggen op verandering aanbrengen in je eigen omstandigheden, die van een ander of die van de Aarde.
Deelnemers die uitwassen van de vrije markt mijden
Een van de knelpunten van de vrijemarkteconomie waar we regelmatig mee geconfronteerd worden is de voedselvoorziening. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Maar ook bijvoorbeeld de slechte werkomstandigheden bij de productie van kleding [8] [9]
is een gevolg van vraag en aanbod. [10]
Toetreders tot even­wichts­eco­nomie kunnen gemotiveerd zijn doordat de even­wichts­eco­nomie haar zaakjes beter op orde heeft.
Deelnemers op zoek naar een samenleving die overzicht, rust en vertrouwen biedt
De wereld waarin we nu leven vormt voor een relatief grote groep mensen een bron van onzekerheid en angst.
De snelle internationalisering, de sterke afhankelijkheid van informatica, de onvrede en onrust over de problemen en tegenstellingen in Europa, de toenemende verschillen tussen arm en rijk, de grote vluchtelingenstromen en de daarbij behorende problemen, de snelle politieke veranderingen, de vraag of 'mijn kinderen het nog wel beter zullen krijgen als ik'
vormen een bron van onzekerheid. [11]


En de gevestigde politiek komt niet met antwoorden. Meer populistische politieke partijen komen wel met eenvoudige boodschappen. Hun boodschappen versterken echter onzekerheid en angst.

De even­wichts­eco­nomie biedt een samenleving waarin de burger zich weer thuis kan voelen: De nadruk ligt op het lokale, waardoor het geheel overzichtelijk blijft. Het systeem heeft een sterke, stabiele lokale economie die de burger weer zekerheid kan bieden. Sociale netwerken waarin men wordt opgevangen en sociale cohesie zorgen voor de terugkeer van vertrouwen in de samenleving. Ook de concrete antwoorden op de huidige en toekomstige problemen kunnen meer vertrouwen geven.
Deelnemers die deel uit willen maken van welzijn en welvaart in de even­wichts­eco­nomie
De even­wichts­eco­nomie verandert de samenleving. Mensen gaan zich beter voelen door de groei van sociale cohesie in de samenleving. Maar ook op financiĆ«el gebied zullen mensen beter hebben, hetgeen al merkbaar is in de beginfase, maar zeker merkbaar is als de economie omvangrijker is .
Ook dit motiveert mensen om deel te nemen aan de even­wichts­eco­nomie.
Deelnemers die overstappen omdat anderen dat ook doen
Gedragswetenschappers hebben al lang geleden ontdekt dat de meeste mensen hun gedrag pas veranderen als anderen het ook doen, ons kuddegedrag.
Dat geldt ook voor deelname aan de even­wichts­eco­nomie. Een grote groep gaat pas deelnemen als anderen de norm gezet hebben. Binnen de even­wichts­eco­nomie wordt bewust gebruik gemaakt van normstellend gedrag naar anderen toe.
Op winst gerichte bedrijven nemen niet zonder meer deel aan de even­wichts­eco­nomie
We hebben nu enkele motieven van individuen gezien om deel te nemen aan de even­wichts­eco­nomie. Bedrijven zullen in zijn algemeenheid niet vanuit zichzelf gemotiveerd zijn om deel te nemen. Zij zijn namelijk vaker gericht op winst maken. En juist het streven naar voordeel voor het eigen bedrijf (ipv van meer oog voor het collectief) staat haaks op wat zij zouden gaan doen binnen de even­wichts­eco­nomie.
Verder ligt de beslissingsbevoegdheid in een bedrijf bij een beperkt aantal mensen. Ook dit staat haaks op de sturing van het bedrijf door haar klantenkring zoals dat het geval is in de even­wichts­eco­nomie.

In het volgende thema zullen we gaan zien hoe het maken van producten en diensten binnen de even­wichts­eco­nomie op gang komt.

Referenties

'Risico's in de vleesketen'
Ook komt fraude met vlees veel voor
De vleeschandalen van 2013
Fair trade koffie schiet gewoon niet op zo simpel is het
Fairtrade chocolade minder eerlijk dan gedacht
De bestrijdingsmiddelen die op groente en fruit worden gebruikt kunnen niet goed voor je gezondheid
Het eierschandaal met fiprinol
Kinderarbeid indiase fabriek houdt aan
Beantwoording kamervragen over slechte werkomstandigheden en kinderarbeid in textielfabrieken in Bangladesh
Van kinderarbeid komt de wereld niet zo makkelijk af
Onderstromingen in Europa die ontstaan en gevoed worden door onzekerheid en angst over wat burgers om hen heen zien gebeuren, zonder dat ze er grip op hebben of het begrijpen
[1] Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerd in zijn rapport 'Risico's in de vleesketen' gepubliceert in maart 2014 dat er veel mis is in de vleessector.
[2] Ook komt fraude met vlees veel voor, meldt de Onderzoeksraad.
[3] De vleeschandalen van 2013 nog eens op een rijtje.
[4] Fair trade koffie schiet gewoon niet op zo simpel is het.
[5] Ook fairtrade chocolade is toch vaker 'oneerlijk'. Fairtrade chocolade minder eerlijk dan gedacht
[6] De bestrijdingsmiddelen die op groente en fruit worden gebruikt kunnen niet goed voor je gezondheid. Uitzending trosradar.
[7] Het eierschandaal met fiprinol, 2017
[8] Kinderarbeid indiase fabriek houdt aan. (2012)
[9] Beantwoording kamervragen over slechte werkomstandigheden en kinderarbeid in textielfabrieken in Bangladesh. (2015)
[10] Van kinderarbeid komt de wereld niet zo makkelijk af. (2014)
[11] Ruckt Europa nach rechts?. (2017)
Aan de hand van de opkomst van populistische partijen rond 2017 wordt in het Duitstalige radioprogramma 'Redezeit' een analyse gemaakt van wat er in Europa aan sentiment speelt.
Van kinderarbeid komt de wereld niet zo m