evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Waarom werkt samenwerking beter dan concurrentie?


Concurrentie betekent dat het economie als geheel niet optimaal kan draaien. Immmers concurrentie -het streven naar eigen belang- betekent dat iedereen afzonderlijk zijn eigen belang voor het belang van de economie als geheel stelt. En deze korte termijn eigen belangen staan vaak haaks op wat het indivdu zou kunnen doen om het milieu, het economisch systeem als geheel en samenleving als geheel te versterken.


én omdat gezien door de bril van de even­wichts­eco­nomie de vrije­markt­economie op een hele inefficiënte wijze functioneert. Alle tekortkomingen van de vrijemarkteconomie kun je pas zien als tekortkomingen als je een beter alternatief kent.

én omdat sturing van de lokale economie goed geregeld kan worden, in tegen­stel­ling tot wat we zien gebeuren in de vrije­markt­eco­nomie.

én omdat actieve burgers de lokale economie stimuleren en opbouwen. De even­wichts­eco­nomie stimuleert namelijk actief burgerschap, ook in de economie.

Waarom lokaal in plaats van globaal?

Omdat een eco­no­misch systeem waarbij iedereen zich be­trokken voelt en mee wil beslissen lokaal ge­oriën­teerd is. Mensen zijn nu eenmaal meer betrokken bij hun directe omgeving en hun naasten.

Omdat een econo­misch sys­teem waarbij iedereen het gevoel heeft echt mee te kunnen beslissen lokaal ge­oriën­teerd is. Alleen op lokaal nivo, in sterke sociale netwerken en organisaties kunnen mensen individueel worden gehoord en kunnen ze dus invloed uitoefenen.

Omdat in een lokaal gerichte samen­leving het wel­bevinden van mensen groter is. Het centraal stellen van mensen door de nadruk op lokaal (ipv het centraal stellen van geld door de nadruk op globaal) leidt tot een egalitaire samenleving waarin mensen gelukkiger zijn.


Waarom is het opbouwen van een goede sociale structuur ook in economisch opzicht verstandig? 

Omdat een goede sociale infrastructuur zorgt voor een aantrekkelijke samenleving en meer gelijkheid tussen arm en rijk. Een goed georganiseerde samenleving en gelijkheid zijn in de praktijk altijd aan elkaar gekoppeld.

én omdat zo'n economie met meer gelijkheid meer welzijn en welvaart kent.

Een betrouwbare, maakbare economie en een sociale samenleving

De even­wichts­eco­nomie is een economisch systeem waarin gesteefd wordt naar harmonie en evenwicht in de economie, de samenleving en het milieu.

Een samenleving en een economie waarin samenwerken centraal staat is de beste garantie hiervoor.   Mensen gaan in de even­wichts­eco­nomie samenwerken door de manier waarop de samenleving en de economie functioneert.

De samenwerking wordt mogelijk door een lokale sociale structuur en een economisch systeem vóór mensen en niet omgekeerd. Hier gaan we nu dieper op in.

Meer weten ...

SAMENWERKING,

de ruggengraat van de even­wichts­eco­nomie.

BIJ VOORKEUR LOKALE BANDEN

Organisaties vervangen bedrijven

In de even­wichts­eco­nomie nemen organisaties de rol van bedrijven over.

ORGANISATIES VOOR STURING, SAMENWERKING EN INNOVATIE

SOCIALE STRUCTUUR DOOR NIEUWS­GIE­RI­GE ACTIEVE BURGERS

De evenwichts economie stimuleert iedereen om zich te ontwikkelen en te groeien als mens. Deze persoonlijke groei vormt de basis voor een goede sociale structuur.

ORGA­NIS­ATIES IN PLAATS VAN BANKEN

De rol van banken en andere financiele instellingen worden in de even­wichts­eco­nomie vervangen door beheer en monetaire organisaties.

VAN BEDRIJF NAAR ORGANISATIE

Ook bestaande bedrijven kunnen zich -al dan wel niet op verzoek van hun klanten- omvormen tot een organisatie.