evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Groei van evenwicht in samenleving en in milieu

De groei van de even­wichts­eco­nomie wordt uitsluitend veroorzaakt doordat nieuwe deelnemers zich aanmelden. Zij voelen zich mogelijk aangetrokken omdat de even­wichts­eco­nomie aan veel wensen en verwachtingen kan voldoen.

Deze groei veroorzaakt door nieuwkomers vindt plaats zonder dat een overheid of het vrije markt bedrijfsleven daar een rol in heeft te spelen.

Door deze groei ontstaat een humanere economie, een humanere samenleving en een Aarde met ecosystemen die weer in evenwicht komen.

Meer weten ...

Nieu­we deel­nemers vormen de mo­tor van de groei

Ontstaan van een eco­no­mi­sche struc­tuur ge­fo­cust op het wel­zijn van mensen

Ontstaan van een samen­leving ge­richt op het wel­zijn van men­sen

Evenwicht tussen eco­nomie en mi­lieu & samen­le­ving en mi­lieu

TIJDS­PAD ONTWIKKE­LINGEN even­wichts­eco­nomie

Met welke snelheid vinden de veranderingen richting even­wichts­eco­nomie plaats?
Op basis van de economische onderbouwingen hierboven is het mogelijk een globale inschatting hiervan te maken.