evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

STRUCTUUR VOOR EEN EERLIJKE ECONOMIE

Hoe de structuur van de even­wichts­eco­no­mie zorgt voor een eerlijk economisch systeem

Wat
levert
een echte
bijdrage
aan de
economie?

De even­wichts­eco­no­mie is een eco­nomie waarin als vanzelf­sprekend zoveel mogelijk overbodige activi­teiten achter­wege worden gelaten. Het is een reële eco­no­mie, dwz een eco­nomie waarin zorgvuldig gekeken wordt naar welke producten en diensten nu echt nuttig zijn voor burgers.

1. Activiteiten die geen deel uitmaken van de reële economie

Heel wat econo­mische activeiten die onderdeel uitmaken van de vrije­markt­economie maken geen deel uit van de even­wichts­eco­no­mie.

Bij Door keuzes economisch beter af is al globaal toegelicht welke keuzes in de even­wichts­eco­no­mie gemaakt zijn om het economisch systeem beter te laten functioneren.
Het effect van deze keuzes op de gemiddelde productprijs wordt verderop toegelicht bij Wat gaat de even­wichts­eco­no­mie ons opleveren?.

In deze paragraaf wordt gefocussed op waarom mensen uitsluitend in de reële lokale economie werken. Hierdoor zijn zij bezig zijn met het maken van eerlijke goederen en diensten voor elkaar. Goederen en diensten die geen ondermijnend effect hebben op economie, samenleving of milieu.

1.1. De financiele markten maken geen deel uit van de reele economie

Bij het thema Beheer­organisatie is al uitvoerig aan bod gekomen waarom de globaal opererende financiële markten van de vrije­markt­economie geen deel uit maken van de even­wichts­eco­no­mie.
De Beheer organisaties nemen lokaal de functie van het oude financiële systeem over. De Beheer organisaties zijn zo gestructureerd dat zij een economie creëren waarin alleen activiteiten plaatsvinden die echt nuttig zijn voor de burger. De Beheer organisaties kent uitsluitend financiele activiteiten die de economie zo vormen dat alleen activiteiten plaatsvinden die echt nuttig zijn voor de burger.

1.2. De reclame-industrie is onnodig in de reële economie

In de even­wichts­eco­no­mie is reclame en marketing overbodig. Promotie en reclame hebben niet tot doel om de klant het beste product te geven. De klant krijgt hierdoor niet het beste of prijstechnisch gezien het beste product.
Bij het thema Geen reclame kosten wordt globaal nagegaan hoeveel prijsvoordeel dit oplevert in de even­wichts­eco­no­mie. De kosten en inspanningen die met marketing gepaard gaan worden in de even­wichts­eco­no­mie beter besteed.

1.3. Nieuwe generatie internetbedrijven ondermijnen de reële economie

Ook internet bedrijven die een machtpositie of monopolie positie innemen ondermijnen de reële economie. Zij verzetten veelal geen echt fysiek werk maar koppelen bijvoorbeeld vraag en aanbod en dwingen mensen die het echte werk doen een onredelijk percentage van hun inkomsten af te staan.

Bij een inventarisatie in 2015 blijkt dat sites als Thuisbezorgd.nl [1],
Hotelsnapper, Trivago, Expedia [2],
Iens, Yelp [3],
ervoor zorgen dat bedrijfsresultaten van bedrijven die werken in de reëele economie telkens verder onder druk komen te staan.
Booking.com vraagt zelfs 30% van de prijs. Airbnb 'maar' 15% tot 9% extra kosten [4],
alleen voor koppelen van vraag en aanbod via een website.
Uberpop vraagt 20% van de ritprijs en een uberpop chauffeur haalt vaak het minimumloon niet. [5]
Ook google [6]
vraagt relatief veel van de winst van bedrijven die werken in de reële economie.

De lijst van dit soort bedrijven is lang en het worden er telkens meer. En ook multinationals met een monopoliepositie hebben een vergelijkbare economie ondermijnende invloed.

Omdat de even­wichts­eco­no­mie alle organisaties in handen zijn van de lokale gemeenschap en dit soort constructies niet in het voordeel zijn van de lokale gemeenschap zullen deze praktijken niet voorkomen in de even­wichts­eco­no­mie.

2. De even­wichts­eco­no­mie blijft focussen op maatschappelijk nut

De Verbindende organisatie heeft als spil van samenleving de taak om op samenleving, economie en milieuzorg te blijven focussen.

Zij moet zich daarbij telkens weer de vraag stellen: "levert deze ontwikkeling of activiteit echt een bijdrage aan de maatschappij?" [7]


Doordat telkens weer deze vraag van maatschappelijk nut gesteld wordt, blijft men werken in de reële economie.

Deze focus op maatschappelijk nut is een direct gevolg van de manier waarop samenwerking in de even­wichts­eco­no­mie vormgegeven is: De keuze voor samenwerking ipv concurrentie betekent géén op puur eigen belang gerichte activiteiten. Er is wel alle ruimte voor activiteiten die nuttig zijn voor de samenleving als geheel.

Referenties

Thuisbezorgd.nl verhoogt kosten voor ondernemer
Hotelsnapper, Trivago, Expedia: die Macht der Buchungsportale
Horeca boos: Iens.nl en Yelp hanteren oneerlijke praktijken
Airbnb paraciteert op de reële economie; de hoge verhuurdersservicekosten voegen te weinig toe
Uberpop ondermijnt de reële economie door zijn extreme verdienmodel
Google renteniert
In de documentaire Mijn Bullshitbaan komen deze overwegingen aan bod
[1] Thuisbezorgd.nl verhoogt kosten voor ondernemer
[2] Hotelsnapper, Trivago, Expedia: die Macht der Buchungsportale
[3] Horeca boos: Iens.nl hanteert maffiapraktijken
Restaurants boos op iens
Yelp geeft negatieve recenties de voorrang op de pagina van horeca bedrijven die niet adverteren.
[4] Wat de retail kan leren van Airbnb: collaboration als succesmodel
Gast en verhuurdersservicekosten airbnb
[5] UberPOP: klant blij, chauffeur niet
UberPop-chauffeur haalt vaak minimumloon niet
[6] Google: het verdienmodel van een rentenier, het verdienmodel is voor een groot deel gebaseerd op andermans werk
Google is de makelaar van het internet en parasiteert op zijn klanten
[7] In de documentaire Mijn bullshitbaan worden de vragen gesteld die ook in de even­wichts­eco­no­mie worden gesteld: Levert deze baan een opbouwende bijdrage aan onze economie en onze samenleving? Worden mensen gelukkig van deze baan?
Mijn bullshitbaan, VPRO Tegenlicht, 2019