evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Ontstaan van een samen­leving ge­richt op het wel­zijn van men­sen

Waarom is sterke sociale cohesie onderdeel van de evenwichts­economie?

In de eerste twee hoofdstukken wordt gekeken naar enkele omstandigheden waarvan bekend is dat ze sociale cohesie bevorderen, omstandigheden die ook aanwezig zijn in de evenwichts­economie.
In de laatste drie hoofdstukken wordt toegelicht dat sociale cohesie ontstaat in de evenwichts­economie door de manier waarop de economie functioneert.

1. In gebieden met veel, sterke coöperaties ontstaat sociale cohesie

Succesvolle economische alternatieven worden in de praktijk vaak gevormd door gemeenschappen waar men gemeenschappelijk de nadruk legt op een een sterke lokale economie. De bij de bovenstaande link te vinden filmpjes geven een goed beeld van hoe deze gemeenschappen functioneren.

Lokale samenwerking is bij deze economische alternatieven het sleutelwoord. De filmpjes tonen aan dat deze gemeenschappen een sterke sociale cohesie hebben. Men onderneemt veel gemeenschappelijk en er zijn door de gemeenschap opgerichte voorzieningen.

Het gemeenschappelijk element bij deze alternatieven, het streven naar een sterkere lokale economie, zorgt blijkbaar voor een goede sociale cohesie.

De elementen die kenmerkend zijn voor deze succesvolle economische alternatieven maken ook deel uit van de evenwichts­economie. Dat wijst erop dat in de evenwichts­economie een sociale structuur zal ontstaan.

2. Onderzoek toont aan: gelijkheid bevordert sociale cohesie

In een samenleving die onderdeel uit maakt van de evenwichts­economie zal meer gelijkheid zijn.

En wetenschappelijk onderzoek toont aan dat in landen met meer gelijkheid de volgende indicatoren positiever scoren. [1]

  • engagement met politiek en maatschappij;
  • vertrouwen van mensen;
  • weinig zelfmoorden, betere gezondheid;
  • positieve persoonlijkheid en houding;
  • geluk.
Deze te meten indicatoren staan in grote lijnen voor het wat moeilijker te meten begrip sociale cohesie. In een samenleving die onderdeel uitmaakt van de evenwichts­economie zal dus meer sociale cohesie zijn.

Ondanks het feit dat het begrip sociale cohesie wat moeilijker te omschrijven valt wordt in deze website deze term toch gebruikt omdat veel mensen daar een beeld bij hebben.

3. Netwerken van aandacht en begeleiding vormen de structuur voor sociale cohesie

Ook kent de evenwichts­economie een structuur die ondere andere tot doel heeft om sociale cohesie te bevorderen. Iedereen in de evenwichts­economie neemt namelijk deel aan de zgn netwerken voor aandacht en begeleiding. Hierdoor maakt iederen deel uit van een of meerdere netwerken. Deze netwerken zijn er op gericht om iedereen optimaal bij de gemeenschap te betrekken.
Hierdoor maakt sociale cohesie een structeel onderdeel uit van de evenwichts­economie.

4. Samen met anderen bepalen wat in de lokale economie gebeurt bevordert sociale cohesie

In de evenwichts­economie bepaalt de lokale gemeenschap in grote lijnen hoe de lokale economie functioneeert en welke prioritieten er zijn. Dit maakt dat mensen met elkaar daarover spreken, veelal met als doel om samen verder te komen.
Men is in staat om er samen de schouders onder te zetten bijvoorbeeld als het even wat minder gaat. En omdat de lokale economie minder afhankelijk is van wat er elders in de wereld gebeurt zullen inspanningen veelal tot zichtbaar resultaat leiden. Men ziet de resultaten van gemeenschappelijke inspanningen.

Dat maakt dat mensen uit de lokale samenleving zich verbonden voelen door hun lokale economie, hun gemeenschappelijke inspanningen, en hun behaalde resultaten. Zij kunnen erop vertrouwen dat ze samen met anderen hun eigen welbevinden kunnen garanderen, een stimulans voor sociale cohesie.

5. Een lokaal economisch systeem dat er primair is voor haar burgers bevordert sociale cohesie

In de vrije markt is het economisch systeem primair gericht op winst, winst die telkens meer gebruikt wordt voor het welbevinden van enkelen. Enkelen die veelal niet deel uit maken van de lokale samenleving waar de winst vandaan komt.

In de evenwichts­economie zijn de activiteiten van de lokale organisaties gericht op het welbevinden van de burger. En de hele beroepsbevolking van een lokale samenleving is werkzaam in organisaties die gericht zijn op het welbevinden van diezelfde burger.
Dat maakt dat een individu zich thuisvoelt in zijn omgeving. Immers zijn omgeving is gericht op zijn welbevinden. En als het individu voelt dat er voor hem gezorgd wordt dan zal hij zich op zijn beurt inspannen om datzelfde te doen voor anderen.
Dit is een belangrijke stimulans voor sociale cohesie.

Referenties

Trust, Participation, Attitudes and Happiness
[1] Trust, Participation, Attitudes and Happiness