even­wichts­eco­nomie
De
even­wichts­eco­nomie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

BIJ VOORKEUR LOKALE BANDEN

Vaste
relatie
klant
organisatie
betekent
keuzevrijheid

Doordat de klant bij een beperkt aantal lokale organisaties koopt heeft hij juist meer keuzevrijheid! Dat lijkt tegenstrijdig maar is het niet, zoals we in paragraaf 1 zullen zien.

En meer goed nieuws is: Door een vaste relatie tussen klant en organisatie ontstaan een groot aantal mogelijkheden en voordelen die in de vrije­markteconomie ondenkbaar zijn, zoals we in paragraaf 2, 3 en 4 gaan zien. Dit motiveert de consument om lokaal te blijven kopen.

Ook voor een organisatie is het voordelig om een vaste relatie met zijn klantenkring te hebben, zoals besproken in paragraaf 5.

In paragraaf 6 wordt de structuur besproken die de vaste relatie tussen klant en organisatie in de even­wichts­eco­nomie vormgeeft.

1. Een vaste relatie klant organisatie versus de illusie van vrije keuze

De illusie van een vrije keuze in de vrijemarkteconomie
Hoe vrij zijn we in de vrije­markt­economie eigenlijk in de keuzes die we maken?
De consument heeft veel keuzes, maar we kiezen onder invloed van reclame. We kiezen voor merken, voor hoe het product verpakt wordt.
We worden niet gedwongen om een bepaalde keuze te maken maar wel heel slim verleidt. [1] [2]
, zoals ook blijkt uit onderstaande documentaire 'Vrijheid'.

Een echt vrije productkeuze kunnen maken betekent dat je goed geïnformeerd en zonder invloed van reclame een keuze kunt maken.
Veel mensen kopen reflexmatig. Ze volgen hun impulsen. Onze impulsen worden echter gestuurd door goed doordachte, slimme reclame technieken. Bij het eerdere thema Reclame gaat onze samenleving domineren is dit uitgebreid aan bod gekomen.

We hebben meer keuze mogelijkheden dan ooit te voren. Onderstaande documentaire maakt duidelijk dat we daar juist niet gelukkiger van worden. Als we de keuze krijgen uit veel opties dan worden we daar niet beter van.
Vrijheid Gelijkheid Broederschap, aflevering 1 Vrijheid
Als de video niet werkt klik op
Keuzevrijheid door een vaste relatie klant organisatie
De even­wichts­eco­nomie kiest daarom voor een vaste relatie tussen klant en organisatie.
Een voordeel is dat reclame hierdoor overbodig wordt. De klant hoeft niet meer verleid te worden. Immers hij zegt toe zegt toe klant te blijven. Daarvoor in de plaats komt het goed informeren van de klant. Dat geeft de klant echte vrijheid.

Door de vaste relatie klant organisatie zullen er een of hooguit twee lokale organisaties zijn die bijvoorbeeld schampo maken voor de lokale markt. De klant krijgt hierdoor in de winkel een overzichtelijk hoeveelheid producten aangeboden. Over alle producten wordt hij zo geïnformeerd dat hij een goede keuze kan maken.

Zoals we in het thema verderop bij Organisaties in handen van de gemeenschap zullen zien, zullen organisaties gemotiveerd zijn om de klant goed te informeren en de klant overzichtlijke keuzemogelijkheden te geven.

2. Lokaal produceren en kopen vereist een vaste relatie klant organisatie

Een belangrijk uitgangspunt van de even­wichts­eco­nomie is koop en produceer zo lokaal mogelijk. We zullen nu zien dat dit uitgangspunt alleen kan worden waargemaakt als klant en lokale organisaties een vaste relatie met elkaar hebben.

De klant in de vrije markteconomie maakt vaak keuzes op basis van prijs.
Dat betekent dat producten uit alle delen van de wereld gekocht worden. Als de klant binding heeft met lokale winkels en lokale producten dan ligt een lokale keuze voor de hand. Zeker als hij het voor de prijs niet hoeft te laten.

Daarnaast wordt de consument in de vrije markt sterk beïnvloed door de reclame.
Hij koopt niet het beste product maar het product dat hem het beste gevoel geeft. En dat goede gevoel wordt direct gestuurd door reclameteams achter de merken, de winkelketens en de concerns. De grote invloed van reclame is al aan bod gekomen bij het thema reclame gaat onze samenleving domineren.
Het bedrijf dat de klant het beste beïnvloed met reclame verkoopt de meeste producten. Wat we kopen wordt heel erg beïnloed door reclame, terwijl we zelf het gevoel hebben dat we zelf bepalen wat we kopen.

De even­wichts­eco­nomie zet daar iets sterkers tegenover.
De even­wichts­eco­nomie vraagt aan consumenten om een vaste relatie aan te gaan met de lokale organisaties. Als een consument altijd bij een bepaalde vertrouwde organisatie in de buurt koopt en de mensen om hem heen doen dat ook dan hebben reclameboodschappen nauwelijks invloed.

In paragraaf 4 zullen we zien dat de klant graag die vaste relatie met lokale organisaties wil aangaan omdat hij hierdoor producten krijgt die in alle opzichten beter voor hem zijn. Ook de sociale structuur van de even­wichts­eco­nomie bevordert een vaste relatie klant organisatie zoals we in de volgende paragraaf zullen zien.

3. De lokale sociale structuur bevordert een vaste relatie tussen klant en organisatie

De sociale structuur van de even­wichts­eco­nomie bevordert dat klanten loyaal zijn aan hun lokale organisaties en minder snel elders zullen kopen. Hoe dit werkt wordt nu besproken.

De klant is ook deelnemer aan de even­wichts­eco­nomie en daarom deel uit van een hecht lokaal sociaal netwerk. Hechte sociale netwerken vormen een belangrijke basis van de even­wichts­eco­nomie. Door die hechte lokale sociale netwerken lokale sociale netwerken blijft men ook gemotiveerd om lokaal te kopen.

Het helpt natuurlijk ook dat werknemers van een organisatie deel uitmaken van een netwerken met hun klanten.
Als bijvoorbeeld de lokale bakker zijn lokale klanten persoonlijk kent via dit netwerk, zullen zijn klanten hem zijn omzet ook eerder gunnen en bij hem blijven kopen.

Daarnaast is het zo dat iedere klant ook werkt in een lokale organisatie. Die organisatie is op zijn beurt ook weer afhankelijk van de inkomsten uit de lokale klantenkring. Door deze structuur ondervindt iedere klant als werknemer ook het belang van een trouwe klantenkring.

4. Wat levert de klant een vaste relatie met een organisatie op?

Door de vaste relatie klant organisatie heeft de klant een aantal voordelen:

Verantwoorde duurzame producten en diensten
De lokale gemeenschap heeft inzicht en zeggenschap over alles wat er voor de gemeenschap gemaakt wordt. Omdat het niet efficient is om meerdere producten van vergelijkbare kwaliteit door meerdere organisaties afzondelijk te laten produceren zal de gemeenschap kiezen voor een beperkt aantal producten van een organisatie. Dat geeft overzicht en bevordert duurzaamheid en kwaliteit. Een overzichtelijk aantal degelijke producten gemaakt door eerlijk betaalde werknemers uit zijn omgeving zal de consument in de even­wichts­eco­nomie aanspreken.
Verantwoorde producten met prijzen die ook nog eens veel lager uitpakken
De evenwichtseconomie functioneert radicaal anders dan de vrijemarkteconomie. Essentie is dat de focus op het gemeenschappelijk belang door samenwerking een veel beter economisch systeem oplevert dan de focus op het eigen belang.
Hierdoor is de even­wichts­eco­nomie zo georganiseerd dat veel geldverslindende economische problemen en knelpunten nauwelijks optreden. Ook de sociale en maatschappelijke problemen veroorzaakt door de vrije markt kosten uiteindelijk veel geld. Hetzelfde geld voor de milieuproblemen. Door de economie anders te organiseren is er dus veel geld te besparen.

Om deze besparing voor de leek enigsinds inzichtelijk te maken is globaal becijferd hoeveel de producten en diensten in de even­wichts­eco­nomie gemiddeld goedkoper zijn. Het blijkt dat de producten en diensten in de even­wichts­eco­nomie zo'n 40% tot 60% goedkoper zijn.
Grootschalige, mogelijk wereldwijde, samenwerking bij innovatie levert betere en andere producten en diensten op
Hoe snel zouden auto's kunnen verduurzamen als alle autofabrikanten ter wereld hun innovatiekrachten zouden bundelen?

Dat lijkt een onrealistische vraag, maar in even­wichts­eco­nomie is zal onderzoek zo gebundeld worden dat het een optimaal resultaat kan opleveren. Hoeveel innovatiekracht er is wordt alleen bepaald door hoeveel mensen onderdeel uitmaken van de even­wichts­eco­nomie. Het aantal deelnemers bepaalt namelijk de omvang van de autoindustrie en daarmee de innovatiekracht ervan.

In de even­wichts­eco­nomie is het vanzelfsprekend dat innovatie gedaan wordt door alle organisaties die er belang bij hebben. Maar ook organisaties die er geen direct belang bij hebben kunnen ondersteunen bijvoorbeeld bij het aanleveren van kennis.
Organisaties kunnen producten en diensten leveren die meerwaarde voor mensen hebben
Organisaties hebben een bevoorrechte positie omdat zij een vaste relatie met hun klanten hebben. Zeggenschap van klanten binnen hun organisaties maakt dat de klanten betrokken zijn bij hun organisaties. Dit maakt dat organisaties geen producten maken om winst te behalen. Het contact met de klant is niet meer op gericht op winst, maar op het van dienst zijn.

Organisaties kunnen namelijk producten en diensten bieden die ook gericht zijn op waar iemand als mens behoefte aan heeft. Dat kan zijn in de vorm van speciale aandacht en begeleiding, het begeleiden bij persoonlijke ontwikkeling. Maar ook de service kan veel uitgebreider zijn.

En omdat organisaties dienstbaar zijn aan de samenleving als geheel zullen hun producten en diensten ook anders van aard -veel meer gericht op het belang van de samenleving als geheel- zijn dan die van bedrijven verwikkeld in een concurrentiestrijd.

5. Wat levert de organisatie een vaste relatie met de klant op?

De vaste relatie klant organisatie heeft essentiële voordelen voor een organisatie in de even­wichts­eco­nomie. Een aantal hiervan zijn; de organisatie kan gegarandeerd goederen afzetten en heeft dus bestaansrecht, de organisatie krijgt goede feedback van hun vaste klanten en andere organisaties.
Een organisatie hoeft geen tijd meer te steken in zaken als concurreren met anderen, marketing en sales. De organisatie kan zich richten op waar ze goed in is of wil worden.

Doordat de organisatie en de lokale klantenkring met elkaar verweven zijn en de organisatie onderdeel uitmaakt van de netwerken in de samenleving is de organisatie een organisch onderdeel van de samenleving. Hierdoor is een organisatie voor de werknemers een belangrijk onderdeel van hun leven.
De organisatie heeft daarmee een positie in de samenleving die veel belangrijker is dan alleen het leveren van goederen en diensten.

6. Hoe vormt zich een vaste relatie tussen klant en organisatie?

Gezien de verleidingen waaraan we iedere dag blootstaan is het belangrijk dat deelnemers stimulans hebben om lokaal te blijven kopen, zoals we gezien hebben in de voorafgaande paragrafen.

Daarnaast moeten er harde afspraken gemaakt worden die vaste relatie tussen klant en organisatie garanderen. Hierover gaan de laatste twee subparagrafen.

6.1. Lokaal kopen zonder vaste afspraken

De meest eenvoudige vorm van vaste relatie klant en organisatie is dat de consument een product zo lokaal mogelijk koopt.

Werkwijze
Iedere deelnemer geeft hierbij aan welke producten of productgroepen hij lokaal wil kopen binnen de even­wichts­eco­nomie. Hierdoor kunnen de lokale organisaties een inschatting maken over de totale afname en zij kunnen hun organisaties daar op inrichten.
'Lokaal kopen principe zonder vaste afspraken' vraagt om alertheid
Bij deze vorm van lokaal kopen is het goed mogelijk dat er mensen zijn die toch hun eigen plan trekken zonder dat te communiceren. [3]
Dit kan het vertrouwen in de even­wichts­eco­nomie ondermeinen.

Dit zou voor een groot deel voorkomen kunnen worden als men in de lokale samenleving aandacht heeft voor elkaar, ook voor elkaars minder positieve kanten.
Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor de Handhavende organisatie die burgers en organisaties stimuleert om gemaakte afspraken na te komen en hierbij kaders biedt. [3]


Deze manier van lokaal kopen kan werken in de beginfase van de even­wichts­eco­nomie. Al naar gelang de economie groter wordt kunnen meer mensen toetreden met 'freeride'gedrag. Als deze manier van lokaal kopen niet goed werkt dan wordt overgegaan op kopen met vaste afname:

6.2. Lokaal kopen met vaste afname

Werkwijze
In principe koopt de consument in de even­wichts­eco­nomie alle producten zo lokaal mogelijk.
Vaste afname wordt echt 'vast' gemaakt door een contract. Een contract waarin vastgelegd wordt hoeveel er wordt afgenomen. Bij die vaste afname hoort dan ook een maandelijks of jaarlijks overboeking vanuit de klant naar de organisatie.

Een consument kan er ook voor kiezen om slechts een deel van de producten van de lokale organisaties af te nemen. Iedere consument maakt hierover vaste afspraken met alle lokale organisaties. Een ander deel van zijn producten koopt hij dus niet lokaal in de even­wichts­eco­nomie of in de vrije markt.
Dit laatste zou hoofdzakelijk het geval moeten zijn als niet alle producten lokaal kunnen worden afgenomen. Ook pas toetredende deelnemers aan de even­wichts­eco­nomie zouden op die manier kunnen wennen aan de gang van zaken in de even­wichts­eco­nomie c.

De keuze voor een gedeltelijke lokale afname is niet gunstig voor de solidariteit als deelnemers daar eigen voordeel tov anderen mee kunnen behalen. Deelnemers die dergelijke keuzes maken zullen ook minder voordeel hebben van deelname aan de even­wichts­eco­nomie. De Handhavende organisatie hanteert hiervoor regels.
Lokaal kopen met vaste afname is minder fraudegevoelig
Doordat lokaal kopen met vaste afname in principe goed schriftelijk kan worden vastgelegd en de afspraken kunnen worden gecontroleerd is dit minder fraude gevoelig. Deze controle vergt een relatief gering inspanning omdat, anders dan in de vrije markt, deelnemers minder gericht zijn op hun eigen belang.

Referenties

Hoe je wordt verleid door je eigen supermarkt
De markting campagne van coca cola is een voorbeeld van hoe we als consument verleid worden
Uit de reportage Broederschap: Controle van gemaakte afspraken is ook in hechte gemeenschappen noodzakelijk
[1] Hoe je wordt verleid door je eigen supermarkt.
[2] Een voorbeeld van hoe consumenten verleid worden tot het kopen van producten is deze markting campagne van coca cola.
Voor alle duidelijkheid: Cola light, zero suger of Life zijn niet gezond, maar wel minder ongezond dan coca cola.
Using Consumer Psychology to Understand Buyer Behaviour - Coca-Cola Life
[3] In de reportage Broederschap van de serie van drie rapportages Vrijheid Gelijkheid en Broederschap wordt toegelicht en aangetoont dat zelfs in hechte gemeenschappen burgers gemeenschappelijk gemaakte afspraken toch anders invullen. Controle van gemaakte afspraken is ook in hechte gemeenschappen noodzakelijk.