evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Zeggen­schap over en onder­steu­ning bij het aan­stu­ren van de lokale eco­nomie

Volgens welke principes functioneert een samenleving in de even­wichts­eco­nomie?

Vertaling
van
principes
naar
economische
structuur

Bovenstaande principes van de even­wichts­eco­nomie moeten concreet uitgewerkt zijn wil de economie functioneren.

De basis van een democratie is dat burgers zeggenschap hebben. In een vrijemarkteconomie hebben burgers echter nauwelijks zeggenschap over wat hun welzijn in belangrijke mate bepaald: hun economisch systeem. In de even­wichts­eco­nomie is dat wel het geval.

In het vorige thema is de structuur die consumenten deze zeggenschap geeft beschreven. Hier is toegelicht hoe burgers geholpen worden om hun democratische invloed op de economie uit te oefenen, zonder dat zij tegen de grenzen van hun kennis en hun mogelijkheden aanlopen.

De economie stelt samenwerking -ipv concurentie- centraal. Bij Samenwerking & innovatie wordt dieper ingegaan op hoe samenwerking op organisatie niveau wordt vormgegeven.

Bij Sociale structuur door nieuwsgierige actieve burgers wordt nog een stap verder gegaan. Hier wordt meer de nadruk gelegd op de menselijke aspecten die samenwerking in een samenleving bevorderen.
Een onderdeel hiervan is het thema Samenwerking en verbinding zoeken. Hierin wordt beschreven hoe samenwerken in de structuur van de de even­wichts­eco­nomie is verankerd en wat dat voor en veranderingen dit teweeg zal brengen.
Bij Actieve democratie wordt beschreven waarom de huidige parlementaire democratie minder goed functioneert, met name als de economie slecht draait. En waarom de actieve democatie van de even­wichts­eco­nomie ervoor zorgt dat de democratie goed functioneert.