even­wichts­eco­no­mie
De
even­wichts­eco­no­mie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

ORGANISATIES VOOR STURING, SAMENWERKING EN INNOVATIE

Verbinden
is
waardevol

Bij de voorafgaande thema's Inspec­tie & stu­ring & in­no­va­tie en Samenwerking & in­no­va­tie is al aan de orde geweest hoe de Verbindende organisatie ervoor zorgt dat de lokale gemeenschap haar organisaties kan sturen.
Ook is de rol van de Verbindende organisatie op het gebied van innovatie en samenwerking in de lokale economie aan bod gekomen.

De verbindende rol van de Verbindende organisatie wordt in dit thema verder toegelicht.
We zullen zien dat de Verbindende organisatie:

  • economie, samenleving en milieu verbindt,
  • en burgers onderling verbindt.

1. Kracht van de verbindende organisatie

1.1. Spilfunctie

De Verbindende Organisatie onderhoudt een sterke band met de lokale gemeenschap en haar organisaties en weet daarom wat lokale ontwikkelingen en lokale behoeften zijn. (paragraaf 3.1. en 3.2.)

De Verbindende Organisatie kijkt hoe hoe deze lokale ontwikkelingen passen in de globale wereld. Gekeken wordt naar mondiale ontwikkelingen op het gebied economie, milieu en samenlevingen.

De Verbindende Organisatie brengt lokale ontwikkelingen en mondiale ontwikkelingen samen en stemt af met Verbindende Organisaties in andere regio's. Dit resulteert in beleid voor nu en in de toekomst. Dit beleid stuurt wat er gebeurt in de lokale gemeenschap en dus ook binnen de lokale organisaties.

1.2. Lange termijn visie en beleid

Lange termijn beleid is moeilijk uitvoerbaar in de vrije markt economie
De vrije markteconomie belemmert veel lange termijn beleid. We zullen nu een drietal belangrijke obstakels bespreken.

Economische belangen zorgen ervoor dat veel beleid dat daartegen indruist worden afgezwakt. Een voor de hand liggend voorbeeld is het klimaat probleem. Dat vraagt om een krachtige lange termijn maatregelen. Met het klimaat akkoord van Parijs is uitonderhandeld wat politici in de diverse landen hieraan gaan doen. Daarbij heeft iedere land gelet op zo min mogelijk economische schade door de milieu maatregelen.
Het resultaat is dat ondanks de hoge urgentie de doelstellingen bij lange na niet gehaald worden. [1] [2]


Een tweede obstakel is dat overheden die opereren in de vrije markteconomie begrijpelijkerwijze eerst de economie op orde willen hebben en daarna pas de andere problemen. Het idee daarbij is natuurlijk dat als er maar eenmaal economische groei is dat er genoeg geld is de andere problemen te kunnen oplossen.
De huidige praktijk is vaak dat economische problemen blijven domineren en overheden branden en brandjes blijven blussen. Dit is al uitgebreid toegelicht bij Financiële problemen en Economische problemen.
Lange termijn doelen blijven hierdoor op de achtergrond.

Daarnaast is de praktijk vaak dat economische machtsstructuren blijven domineren.
Bedrijfsbelangen organisaties, grote bedrijven en multinationals blijven lobbyen in Den Haag en in Brussel. [3]

Zij hebben allemaal hun eigen agenda's die vaak niet overeenstemmen met een lange termein beleid gericht op de samenleving en het milieu.

Een ander obstakel is dat regeringen in een democratie worden samengesteld door verkiezingen. Doordat regerings samenstelling na een verkiezingen regelmatig wisselen is het overheidsbeleid minder stabiel. Hierdoor is het voeren van een lange termijn beleid minder goed mogelijk.
Maar ook veel kiezers denken en stemmen op wat op korte termein van voordeel voor hun eigen (financiële) situatie. Dat is niet onlogisch omdat deze kiezers, onderdeel uitmakend van de vrije markteconomie, zich ook gedragen naar de wetten van de vrije markt: korte termein en eigen voordeel.
Lange termijn beleid door anders ingerichte economie
De even­wichts­eco­no­mie en met name de Verbindende Organisatie kan wél een lange termijn visie ontwikkelen en uitvoeren zoals we nu zullen zien.

Het economisch stelsel van de even­wichts­eco­no­mie kent namelijk geen economische machtsstructuren zoals organisaties voor bedrijfsbelangen en grote bedrijven. Hoe dit werkt is al eerder toegelicht bij Organisaties in handen van gemeenschap.

Of anders geformuleerd de economie staat in dienst van de samenleving en het milieu. Hierdoor heeft de verbinden organisatie haar handen meer vrij voor beleid gericht op die samenleving en dat milieu.
Niet alleen de economische structuur werkt mee, maar ook de instelling van de burgers werkt lange termein beleid in de hand, zoals we nu zullen zien.
Lange termijn beleid door andere instelling van burgers
In de even­wichts­eco­no­mie gaan burgers zich anders opstellen.
Omdat de spelregels van de vrije markt, eigen belang voorop en direct voordeel nastreven, niet van toepassing zijn in de even­wichts­eco­no­mie kunnen burgers zich anders gaan opstellen. In het eerdere thema Burgers laten het vrije markt denken los is toegelicht dat verschillende mechanismen in de even­wichts­eco­no­mie eraan bijdragen dat burgers meer belang hechten aan lange termein beleid. Lange termein beleid gericht op hun eigen toekomst en dat van hun kinderen.
Lange termijn beleid door andere inrichting van zeggenschap
Het is boven al een keer ter sprake gekomen: doordat in een parlementaire democratie regeringssamenstellingen sterk kunnen wisselen is een lange termein beleid lastig.
In de even­wichts­eco­no­mie is zeggenschap van de burger zo geregeld dat deze wisselingen niet optreden. De Verbindende organisatie zorgt ervoor dat burgers hun inbreng hebben in de even­wichts­eco­no­mie. De Verbindende organisatie kent deze wisselingen van samenstellingen niet. Dit wordt toegelicht bij Actieve democratie. In dit thema wordt ook toegelicht waarom deze manier van inspraak beter functioneert.

2. Doelen direct te herleiden tot doelen van de even­wichts­eco­no­mie

In principe ondersteunt iedere organisatie de doelen van de even­wichts­eco­no­mie. Zoals we nu zullen zien heeft de Verbindende Organisatie een speciale rol hierbij.

2.1. Milieu behoud

De Verbindende organisatie stimuleert milieu bewustzijn bij de lokale gemeenschap. We zullen nu bespreken waarom deze stimulerende rol succesvol is.

Milieubeleid verloopt soepel door intensieve contacten met de lokale gemeenschap
De Verbindende organisatie heeft voldoende manieren om intensief in contact te treden met de lokale gemeenschap. Dit komt aan bod bij paragraaf 3. Verbinden.
Door dit intensieve contact kan de Verbindende organisatie milieubeleid goed vormgeven.
Milieubeleid versterkt doordat de lokale gemeenschap eigen regels opstelt
Een belangrijk vertrekpunt bij het milieubeleid zijn de richtlijnen van de even­wichts­eco­no­mie.
In Aandacht voor milieu en Aandacht voor bevolkingstoename zijn de contoeren voor de richtlijnen op het gebied van milieu weergegeven.

In paragraaf 2.8 komt aan bod dat de Verbindende Organisatie een belangrijke rol speelt bij het vertalen van de globale richtlijnen naar regels opgesteld door de lokale gemeenschap zelf. Hierdoor wordt dit beleid ook beter uitvoerbaar.
Milieubeleid versterkt door technische kennis van de Verbindende organisatie
Daarnaast ondersteunt de Verbindende Organisatie de lokale organisaties bij het toepassen milieu-richtlijnen en regels. Deze ondersteuning is ook van technische aard.
De Verbindende Organisatie heeft daarom ook genoeg inhoudelijke kennis van milieu vraagstukken of heeft tijdelijke beschikking over experts.

Dit laatste is overigens vrij eenvoudig te realiseren. Tijdelijke uitwisseling van personeel is in de even­wichts­eco­no­mie namelijk vrij gebruikelijk omdat alle organisaties alleen gericht zijn op samenwerking, zoals verderop toegelicht bij Flexibele orga­nisa­ties en flexibele arbeids­markt.

2.2. Werk voor iedereen

De even­wichts­eco­no­mie heeft als uitgangspunt Werk voor iedereen.
De Verbindende Organisatie bepaalt welke mensen bij welke organisaties geplaatst worden. Dit gebeurt zoals gebruikelijk, in ruggespraak met de lokale gemeenschap. Voor details zie Inspec­tie & stu­ring & in­no­va­tie.

Werk voor iedereen betekent ook dat iedereen aan het werk moet kunnen.
De Verbindende organisatie zorgt ook voor opvang van mensen die niet passen binnen een organisatie die primair gericht is op het maken van diensten en goederen. Hiervoor kunnen begeleidende organisaties worden opgericht. Ook kan goede begeleiding door een netwerk voor aandacht en begeleiding deels uitkomst bieden.

2.3. Aandacht en begeleiding

Mensen met een positieve, constructieve instelling vormen een belangrijke voorwaarde voor een goede samenleving en een goed economisch stelsel. Aandacht en begeleiding van mensen binnen hun organisaties draagt hieraan bij, zoals toegelicht bij Netwerken voor aandacht en begeleiding.
In het thema Organisaties in handen van gemeenschap, paragraaf 6.3. is toegelicht dat organisaties ervoor zorg dragen dat iedereen aandacht en begeleiding krijgt.
Vanuit haar spilfunctie ondersteunt de Verbindende Organisatie de andere organisaties hierbij.

Niet iedereen die dat nodig heeft kijgt aandacht en begeleiding binnen een organisatie. Bijvoorbeeld omdat niet iedereen kan functioneren in een arbeidsproces. De Verbindende Organisatie zorgt voor begeleiding of richt organisaties op die deze mensen betrokken houden bij de samenleving. Uitgangspunt is altijd dat iedereen begeleidt wordt naar volwaardig lidmaatschap van de lokale gemeenschap, met bijbehorende rechten en plichten.

2.4. Gedragsveranderingen bewerkstelligen

Een belangrijkste opdracht van de Verbindende Organisatie is om mensen ertoe te bewegen om op een andere manier gaan consumeren.

Bij Consument gaat anders denken wordt toegelicht hoe dit veranderingsproces eruit ziet.
In principe zou dit proces vanzelf kunnen verlopen omdat consumenten die meer en meer toe willen treden tot de even­wichts­eco­no­mie geleidelijk aan meer voldoen aan de richtlijnen van de even­wichts­eco­no­mie.

Toch zal het merendeel van de consumenten niet vanzelf hun consumptiepatroon wijzigen. Dat gebeurt alleen met gedragsbeïnvloedende technieken.
Het is onder andere de taak van de Verbindende organisatie om dit te bewerkstelligen. Zij maakt daarbij gebruik van de gedragsbeïnvloedende werking van dat deel van de consumenten dat haar consumptiepatroon wel zelf kan aanpassen.
Overigens zijn de technieken voor gedragsbeïnvloeding al zeer uitvoerig onderzocht en uitgetest door wetenschappers. Verderop, bij het overkoepelend thema Gedragsbeïnvloeding bewerkstelligen wordt hierop ingegaan.

2.5.Volledige transparantie bij organisaties

Een uitgangspunt van de even­wichts­eco­no­mie is dat organisaties volkomen transparant zijn.

De Verbindende organisatie heeft als taak te beoordelen of hetgeen een organisatie doet overeenkomt met hetgeen gecommuniceerd wordt naar de klant. Uiteraard wordt er gekeken naar het product zelf, maar ook zaken als milieu, dierenleed, arbeidsomstandigheden. Dit gebeurt onder andere tijdens periodieke inspecties uitgevoerd door de Verbindende organisatie bij de lokale organisaties. Hierop is al uitvoerig ingegaan bij Inspec­tie & stu­ring & in­no­va­tie.

Hiervoor heeft de Verbindende organisatie kennis nodig van de productieprocessen in organisaties. Het is niet altijd efficiënt om zelf experts in huis te hebben.
Tijdelijke uitwisseling van personeel met andere organisaties die de expertiese wel in huis hebben is dan een veel gebruikte optie. Dat personeelsuitwisseling in de even­wichts­eco­no­mie vrij gebruikelijk is, is ook al aan bod gekomen bij paragraaf 2.1. Milieu behoud.

De rol die de Verbindende organisatie speelt bij het bevorderen van transparantie bij de lokale organisaties helpt ook bij het uitvoeren van de volgende taak:

2.6.Ondersteuning lokale gemeenschap bij sturen organisaties

In het eerdere thema Inspec­tie & stu­ring & in­no­va­tie is al toegelicht dat de Verbindende Organisatie betrokken is bij het sturen van alle lokale organisaties. De sturing zelf is in handen van de lokale gemeenschap.

Dit hele proces van sturing door de lokale gemeenschap heeft vele aspecten waarop verder wordt ingegaan bij een actieve democratie.
De Verbindende Organisatie heeft als taak om besuitvorming zoveel mogelijk door de lokale gemeenschap zelf te laten gebeuren. Zoals bij Actieve democratie wordt duidelijk gemaakt stimuleert de Verbindende Organisatie burgers op allerlei manieren om gemeenschappelijk te komen tot consensus, tot globale oplossingen of tot werkbare eerste aanzetten.
De Verbindende Organisatie zorgt ervoor dat deze uitkomsten omgezet worden in beleid.

2.7.Organisaties aanpassen aan veranderende omstandigheden

In de vorige paragraaf hebben we in grote lijnen gezien hoe de Verbindende Organisatie de wensen van de lokale gemeenschap vertaalt naar uitvoerbaar beleid.

Aanpassingen bij organisaties
Om dat goed te kunnen doen moet de Verbindende Organisatie lokale organisaties kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden. De Verbindende Organisatie is in de gelegenheid om organisaties te hervormen, samen te voegen, op te richten of te sluiten.

Aanleiding hiervoor kan zijn veranderende behoeften of wensen binnen de lokale gemeenschap. Ook ontwikkelingen elders in de wereld kunnen hiertoe leiden.
Daarnaast is het mogelijk dat onderzoek en/of innovatie om nieuwe organisaties vraagt.

Formeel is de burger aan zet bij iedere verandering. In de praktijk zullen dit soort veranderingen veelal passen binnen het lange termijn beleid van de Verbindende organisatie.
Aanpassingen bij werkverdeling
Dit soort veranderingen vergen uiteraard ook veranderingen bij de inzet van personeel in diverse organisaties. Dat betekent ook een ombuiging van geldstromen.
De gedachtengang bij dit soort veranderingen wordt ook toegelicht bij werkverdeling.
Loon stabilisatie
Het idee achter dit proces is eigenlijk dat we met zijn allen afspreken dat het anders moet, de consequenties daarvan doorspreken en dat we onze werkzaamheden zodanig aanpassen dat het ook gebeurt. Het aanpassen van de werkzaamheden houdt in dat lonen op andere functies uitbetaald worden.

Op dat moment, en waarschijnlijk al eerder, komen de Beheer Organisatie en de Monetaire Organisatie in beeld. Zij zorgen ervoor dat de geplande veranderingen ook in financieel opzicht goed verlopen.

Uiteraard kan het ook zijn dat deze veranderingen de economie efficiënter maakt en er dus minder werkgelegenheid in een deel van de economie is.
Met name de Monetaire Organisatie ziet erop toe dat veranderingen geen ingrijpende veranderingen hebben voor de burgers.
Financiële ondersteuning
Indien nodig zouden aanpassingen bij organisaties betaald kunnen worden uit het budget dat door alle organisaties wordt vrijgemaakt voor in­no­va­tie en/of scholing. Ook de Beheer organisatie kan middelen vrij maken.

2.8. Afstemming van verandering van behoeften, arbeidspotentiëel en opleiding

De Verbindende organisatie inventeriseert enerzijds de wensen en behoeften binnen de lokale gemeenschap. Anderzijds vormt ze zich een goed beeld van het arbeidspotentiëel van de lokale gemeenschap. Zij inventariseert daartoe ook de inzetbaarheid, kennis en vaardigheden van de werknemers binnen de lokale gemeenschap.

Periodiek kijkt de Verbindende organisatie naar veranderingen van behoeften en inzetbaarheid binnen de gemeenschap. De Verbindende organisatie betrekt de lokale gemeenschap bij eventuele veranderingen in het economisch productieproces.
Afgewogen worden milieu, werkgelegenheid, werkomstandigheden, wensen van de gemeenschap en wensen van de individuele werknemer.

Verandering van behoefte binnen de lokale gemeenschap, maar ook individuele wensen van werknemers/burgers/jongeren betekent dat mensen zichzelf verder gaan ontwikkelen. Hierbij speelt mogelijk het volgen van een nieuwe opleiding een belangrijke rol. Omdat de ev ec zich richt op de lange termijn wordt er ook veel aandacht besteed aan de opleiding van kinderen en jongeren.
Hierin heeft de Verbindende organisatie een crusiale rol. Zij zorgt ervoor dat huidige en toekomstige behoefte aan kennis in de maatschappij en economie, de ontwikkelingswensen burgers en opleidingstrajecten op elkaar afgestemd blijven. Zij zal uiteindelijk visie en richting van de ontwikkeling van haar burgers gaan bepalen. Op basis van deze visie richt zij, in overleg met deskundigen en betrokkenen, de onderwijs organisaties in. Of zorgt ervoor dat de ontwikkelingstrajecten van mensen op een andere wijze kunnen worden ingevuld. Zij doet dit in samenspraak met haar burgers en haar organisaties.

2.9. Begeleiding bij opbouwen van een geschikte infrastructuur

Basale infrastructuur in de vorm van wegen, bruggen en scholen
Een economisch systeem kan alleen werken als er een geschikte infrastructuur is. Met name in derde wereldlanden maar ook bijvoorbeeld in delen van de VS is dat vaak niet het geval. Onder deze omstandigheden is het aan de Verbindende organisatie om een geschikte infrastructuur te organiseren, in overleg met (lokale) overheden.
Als overheden onvoldoende middelen hebben dan is het aan de Verbindende organisatie om dit lokaal te regelen of bij andere regio's in de even­wichts­eco­no­mie om ondersteuning te vragen.
Infrastructuur in de vorm van gemeenschapshuizen of andere bouwwerken
Er kan ook behoefte zijn aan infrastructuur die specifiek is voor de ev ec. Ook hierbij is het aan de Verbindende organisatie om dit te organiseren.
Infrastructuur in de vorm van (sociale) media
Kranten en andere sociale media kunnen een eigen agenda hebben en daarmee de opinie bespelen. Een tweetal voor de hand liggende voorbeelden:

De tabloids in Engeland, in handen van een 5-tal miljardairs, hebben met het inspelen op onderbuikgevoelens een grote rol gespeeld bij de Brexit, [4] maar ook zeker geholpen door de slecht onderbouwde plannen van de voorstanders. [5] Dit ondanks onderbouwde argumenten van objectievere media. [6]

De Amerikaanse media hebben zeker bijgedragen aan de verkiezing van Trump.
De grotere aandacht die Trump naar zich wist te trekken hebben een aantal kranten geen windeieren gelegd. [7]
Na de verkiezingen blijkt ook dat sociale media een discutabele rol hebben gespeeld. [8]


Om dit soort beïnvloeding tegen te gaan kan de Verbindende organisatie besluiten om media en/of sociale media te faciliteren die eerlijk en objectief functioneren en hun bevindingen onderbouwen.

2.10. Ondersteuning lokale gemeenschap bij toepassen richtlijnen

In de even­wichts­eco­no­mie zijn alleen globale richtlijnen geformuleerd. Dit is een bewuste keuze.

Richtlijnen zijn globaal
De lokale gemeenschap gaat over hetgeen er binnen de lokale samenleving gebeurt.
De mensen die deel uit maken van de lokale gemeenschap geven door hun lidmaatschap van de even­wichts­eco­no­mie wel aan dat ze achter het gedachtegoed van de even­wichts­eco­no­mie staan. Zij geven hiermee te kennen dat zij onderstepen dat er een evenwicht moet komen/zijn tussen economie, samenleving en milieu. Tegelijkertijd legt de even­wichts­eco­no­mie de verantwoordelijkheid voor de toepassing van de richtlijnen bij de lokale gemeenschap.

Een nuance hierbij is overigens wel dat andere lokale gemeenschappen waarmee een lokale gemeenschap een sterke band onderhoudt ook invloed hebben. Hierdoor worden alle lokale gemeenschappen bij de les gehouden.
Voorbeeld van richtlijnen met weinig draagvlak
Er zijn richtlijnen die nauwelijks raakvlakken hebben met de lokale cultuur of heersende normen en waarden.

Bijvoorbeeld in de even­wichts­eco­no­mie is corruptie op zijn zachts gezegd niet wenselijk.
Toch kunnen er in regio's met corruptie lokaal kernen van de even­wichts­eco­no­mie ontstaan. Redenen hiervoor zijn zaken als werkgelegenheid, financiële voordelen. De deelnemers aan de plaatselijk groeiende even­wichts­eco­no­mie zullen daarom veel aandacht moeten hebben voor corruptie.
Zij zouden ondersteuning kunnen vragen bij Verbindende organisaties van andere lokale gemeenschappen. Een mogelijkheid is dat experts met aandacht voor corruptie in die groeiende kern aan de slag gaan. Controle op exporterende organisaties zou door Verbindende organisaties van elders kunnen gebeuren.
Versterken van draagvlak
De Verbindende organisatie in een corrupte omgeving moet in netwerken voor aandacht en begeleiding inzoemen op het voorkomen van corruptie.

Ook zou de Verbindende organisatie de lokale gemeenschap kunnen stimuleren om afspraken te maken over het bestrijden van corruptie. Omdat deze regels onderling zijn vastgesteld betekent dit dat normen en waarden worden bijgesteld.
In de netwerken voor aandacht en begeleiding wordt hierdoor gemakkelijker corrupt gedrag ter discussie te stellen. De netwerken vormen ook een basis voor de bescherming tegen fysiek geweld en bedreigingen.

Voor corruptie in bovenstaand voorbeeld kan ook ingevuld worden; slechte arbeidsmoraal, ongelijkheid tussen man en vrouw, kindhuwelijken, oude mannen met een machtspositie, onderdrukking minderheden, etc.
Richtlijnen met weinig draagvlak versterken door gemeenschappelijke afspraken
Het voorbeeld maakt duidelijk dat richtlijnen die wringen met de heersende moraal kunnen worden versterkt doordat men hierover onderling afspraken maakt of regels opstelt. Netwerken voor aandacht en begeleiding spelen een grote rol bij het daadwerkelijk tussen de oren krijgen van deze afspraken. En de Verbindende organisatie is bij uitstek geschikt om dit te initiëren en te coördineren.

2.11. Bepalen in hoeverre iemand deel uit maakt van de even­wichts­eco­no­mie

Keuzes in hoe deel te nemen aan de even­wichts­eco­no­mie
Deelnemen aan de even­wichts­eco­no­mie is geen kwestie van alles of niets. Met name in de beginfase en de transformatiefase zullen veel mensen maar voor een gedeelte deelnemen aan de even­wichts­eco­no­mie.
Ook kan iemand alleen aan onderdelen van de even­wichts­eco­no­mie deelnemen die hij of zij zelf belangrijk vindt.
Meer deelname dan ook meer voordeel
Mensen die volledig deel uit maken van de even­wichts­eco­no­mie plukken daar de vruchten van, maar moeten er ook dingen voor laten. Zo zijn de even­wichts­eco­no­mie producten veel goedkoper omdat investerders geen rente vragen en rente dus ook niet doorberekend is in de productprijs. De deelnemers aan de even­wichts­eco­no­mie zien dus af van renteopbrengst van hun investeringen.

Stel nu dat iemand de goedkope, gezonde, duurzame producten in de even­wichts­eco­no­mie koopt. Maar hij belegt zijn kapitaal wel met rente of ander rendement buiten de even­wichts­eco­no­mie. Dan geniet hij wel de lusten maar niet de 'lasten' van de even­wichts­eco­no­mie.

Het zou niet rechtvaardig zijn als mensen die alleen goedkope producten kopen binnen de even­wichts­eco­no­mie hetzelfde voordeel zouden krijgen als mensen die zich helemaal houden aan de richtlijnen van de even­wichts­eco­no­mie.
Daarom is het noodzakelijk om vast te leggen in hoeverre iemand de richtlijnen van de even­wichts­eco­no­mie volgt om te bepalen in hoeverre iemand de vruchten kan plukken van de even­wichts­eco­no­mie. Het gaat daarbij niet alleen om financiële investeringen in de even­wichts­eco­no­mie, maar ook om ondersteuning op andere gebieden (zoals advies geven, sociale taklen vervullen, etc) en om de mate van duurzaamheid van gekochte producten en diensten.
De participatie index, maat voor deelname aan de even­wichts­eco­no­mie
Binnen de even­wichts­eco­no­mie stelt de Handhavende organisatie, ondersteund door de Verbindende organisatie, vast in hoeverre iemand actief deelneemt. Zij controleren inhoeverre iemand voldoet aan de diverse richtlijnen van de even­wichts­eco­no­mie.

De richtlijnen worden samengesteld tot een participatie index, een maat voor in hoeverre iemand deelneemt aan de even­wichts­eco­no­mie. Dat kan een getal zijn en/of een omschrijving zijn, afhankelijk van de afspraken binnen de lokale gemeenschap.

En voor wat hoort wat: Deze participatie index bepaalt inhoeverre iemand gebruik kan maken van de voordelen die de even­wichts­eco­no­mie te bieden heeft.

2.12 Samenwerken met andere Verbindende organisaties

Samenwerken bij het aansturen van grote organisaties
Een grote organisatie, bijvoorbeeld een autofabrikant, heeft een groot lokaal afzetgebied. In dit afzetgebied zijn waarschijnlijk meerdere Verbindende organisaties actief. Zij werken met elkaar samen bij het aansturen van de organisatie.
Gemeenschappelijk aansturen en bepalen van handel tussen regio's
Om diverse redenen zal een deel van de producten elders in de wereld geproduceerd en gekocht worden. Het verhandelen van deze goederen vindt plaats door handel tussen een beperkt aantal regio's. In een regio zijn vaak meerdere Verbindende organisaties actie. Zij vormen een samenwerkingsverband waarmee zij sturing geven aan de handel tussen regio's.

Dit samenwerkingsverband richt zich op het versterken van alle regio's. Ook hier wordt het gemeenschappelijk belang gekoesterd, mede omdat iedere regio afzonderlijk daardoor uiteindelijk beter af is.

3. Verbinden

In paragraaf 1 en 2 hebben we gezien dat de Verbindende Organisatie de wensen van de lokale gemeenschap vertaalt naar uitvoerbaar beleid. Dit gebeurt in samenspraak met Verbindende Organisaties uit andere regio's.

Hiervoor is het belangrijk dat de Verbindende Organisatie en de burgers die ze vertegenwoordigt op een lijn zitten. Maar daarvoor is het zeker van belang dat de burgers onderling niet hopeloos verdeeld zijn en zich uiteindelijk gezamelijk kunnen scharen achter één beleidslijn.

Dat laatste, het verenigen van de burgers om te komen tot gemeenschappelijk beleid, is de belangrijkste taak van de Verbindende organisatie.
Hoe de Verbindende organisatie deze vorm van verbinding bewerkstelligt wordt nu globaal besproken.

3.1. Verbinden van burgers onderling

Om te kunnen verbinden moet de organisatie in eerste instantie goed weten wat er speelt in de gemeenschap. De organisatie houdt voeding met de gemeenschap via informele contacten, sociale media, enquetes en informatie/discussie bijeenkomsten.

Burgers worden uitgenodigd om met elkaar praten over welke behoeften de ander heeft en welke veranderingen of acties nodig zouden zijn om daaraan tegemoet te kunnen komen.
Iedereen wordt uitgenodigd om samen af te wegen hoe deze wensen te verenigen zijn met de beperkingen van de economie, de gemeenschap en het milieu.
Hoe dit proces verloopt, wordt gedetaillerder toegelicht bij Actieve democratie.

3.2. Verbinden van burgers en organisaties

Bij het ontwikkelen van beleid wordt uiteraard ook gekeken naar waartoe de lokale organisaties in staat zijn. De Verbindende Organisatie overlegt met de organisaties hoe hetgeen er leeft binnen de gemeenschap het beste kan worden omgezet in beleid.
De Verbindende organisatie betrekt burgers in de keuzes die hierin gemaakt moeten worden. Ook dit aspect wordt gedetailleerder beschreven bij Actieve democratie.

3.3. Stimuleren van gemeenschapszin / sociale cohesie

Zoals eerder besproken zijn er succesvolle economische alter­natie­ven waarin een gemeenschap de leiding heeft in een bedrijf of coöperatie. Bij al deze alternatieven zien we dat meer gemeenschapszin en zelfs sterke sociale cohesie ontstaat.

De even­wichts­eco­no­mie gaat nog verder; de gemeenschap heeft niet alleen de leiding maar vormt ook nog eens de vaste klantenkring.
Zoals ook toegelicht in overeenkomsten met de even­wichts­eco­no­mie is het dus aannemelijk dat in de even­wichts­eco­no­mie gemeenschapszin en sociale cohesie ontstaat.

Een taak van de Verbindende organisatie is deze vorming van gemeenschapszin en sociale cohesie te bevordenen. De Verbindende organsatie kan daarbij leren van hoe dit gebeurt bij andere Verbindende organisaties in andere lokale gemeenschappen.

4. Ontstaan en groei van de Verbindende Organisatie

Ontstaan
De Verbindende organisatie ontstaat niet zomaar vanzelf. De coördinerende, verbindende functie van de Verbindende organisatie wordt op enig moment tijdens de groei van een kern in de even­wichts­eco­no­mie noodzakelijk.
De Verbindende organisatie kan ontstaan uit een afsplitsing van een organisatie die al een rol hierin had. Ook kan een volkomen nieuwe organisatie worden opgericht op initiatief van de groeiende lokale gemeenschap.
Groei
De Verbindende organisatie groeit naarmate de totale omvang van alle lokale organisaties groeit. De manier waarop de even­wichts­eco­no­mie hoogstwaarschijnlijk zal groeien en dus ook de omvang van de organisaties wordt verderop toegelicht bij Tijdspad ontwikkelingen even­wichts­eco­no­mie.
Bekostiging
De Verbindende organisatie wordt bekostigd door de hele lokale gemeenschap. Als iemand klant is bij een bepaalde organisatie dan betaalt hij automatisch voor een deel mee aan de Verbindende organisatie. Dit is logisch omdat de Verbindende organisatie gezien kan worden als 'het management' van de organisatie van de klant.
De Verbindende organisatie vormt 'het management' van alle organisaties van de lokale gemeenschap. Het weghalen van 'management' bij alle organisatie en dit concentreren in de Verbindende organisatie is efficiënter. De hieruit volgende lagere kostprijs is een reden temeer voor de lokale gemeenschap om de Verbindende organisatie te bekostigen.

Referenties

Klimaatakkoord Parijs op koers, maar gaat doel missen
Questionmark roept nog te veel vragen op
Waarom de invloedrijkste lobbyisten geen lobbyist zijn.
Alle middelen zetten tabloids in bij de Brexit
Regering onderzocht de economische impact van een Brexit niet
The Gardian spreekt zich uit tegen een Brexit
De invloed van media op de verkiezingen
Hoe sociale media verstrikt raakten in verkiezingen
[1] Klimaatakkoord Parijs op koers, maar gaat doel missen, 2015
Twee jaar later zegt president Macron van Frankrijk tijdens de 'One Planet Summet' dat we de strijd bezig zijn te verliezen
[2] In 'Gevaarlijk zwak akkoord bereikt op VN-klimaatconferentie in lima'
wordt toegelicht dat de klimaat conferentie in Lima in 2014 niet veel goeds voorspeld over de belangrijke klimaattop in Parijs 2015.
[3] Polderen, belangenverstrengeling in Eerste Kamer, dubbelfuncties - Waarom de invloedrijkste lobbyisten geen lobbyist zijn
[4] Britse tabloids waken streng over hun Brexit
De onderbuikgevoelens door de Britse tabloids verwoord
VPRO Tegenlicht 21:10 17 dec 2017: Woede als drijfveer, De acties van Britse tabloids zijn onderdeel van een groter cultureel erfgoed van de Britse elite ( nog referentie zoeken bij uitzending )
[5] Britse minister verbaast met 'we onderzochten de economische impact van de Brexit niet'
[6] Samenvatting van The Gardian:
Het is niet realistisch dat als Engeland stemt voor Brexit de stemmers in ruil daarvoor krijgen goede pensionen en bescherming van werknemers. In tegendeel mensenrechten, gelijkheid, gezondheid, veiligheid vluchtelingenhulp staan nauwelijks meer op de agenda. De Brexit stem die eigenlijk een stem tegen de heersende Brusselse en Engelse elite is zorgt ervoor dat het ergste deel van deze elite, het Engelse deel, de macht in handen krijgt.
[7] Positief of negatief: Trump profiteert van alle aandacht
De invloed van media op de verkiezingen
[8] Hoe sociale media verstrikt raakten in verkiezingen
[4] Britse tabloids waken streng over hun Brexit https://fd.nl/weekend/1211062/britse-tabloids-waken-streng-over-hun-brexit De onderbuikgevoelens van de Britse tabloids verwoord https://fd.nl/economie-politiek/1200548/hoe-de-brexit-de-vechtscheiding-werd-die-het-niet-mocht-worden [5] Britse minister verbaast met 'we onderzochten de economische impact van de Brexit niet [6] It is fantasy to suppose that, if Britain votes to leave, these victors would want to maintain or expend protections for pensioners or workers. On the contrary. Human rights, equality, health and safety, and aid to refugees would be out of the window. Those who vote to leave as a protest against the elite will, in truth, be handing the keys to the worst of the elite. https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/20/the-guardian-view-on-the-eu-referendum-keep-connected-and-inclusive-not-angry-and-isolated?CMP=share_btn_tw [7] Positief of negatief: Trump profiteert van alle aandacht https://www.nrc.nl/nieuws/2016/03/29/positief-of-negatief-trump-trekt-alle-aandacht-in-de-media-a1404630 De invloed van media op de verkiezingen http://www.verkiezingenvs.com/article/De-invloed-van-de-media-op-de-verkiezingen- [8] Hoe sociale media verstrikt raakten in verkiezingen https://nos.nl/artikel/2200283-hoe-sociale-media-verstrikt-raakten-in-verkiezingen.html