evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

DEGELIJKE ECONO­MISCHE BASIS

Info foto ▽

Schilders aan het werkBron: Flickr ▶
Fotograaf: dedljiv ▶
Licentie: Creative Commons License

'VOOR IE­DE­REEN WERK' VORMT EEN DEGE­LIJKE ECO­NOMI­SCHE BASIS

Wat zijn de nadelen van werkloosheid eigenlijk?
Tijdens de crisis van 20007 heeft Nederland grofweg 400.000 meer werklozen. Iedere Ne­der­lan­der be­taalt dan jaar­lijks ruim 700 euro aan mee aan ons stelsel van so­ciale zeker­heid.

Lang­durige werkloosheid en flexcontracten richten op de lange termijn niet alleen schade bij de betrokken aan. Hun slechte aansluiting op de arbeidsmarkt levert uitein­delijk ook weer een slechter draaiende economie op.

Het voor iede­reen duidelijk: Als iede­reen werk heeft tegen een eerlijk loon dan is er voldoende wel­vaart.
De vraag is: Hoe krijg je dat voor elkaar?

Veel regeringen over de hele wereld doen er in crisis­tijd alles aan om de werk­loosheid te vermin­deren. Meestal met weinig resultaat. Bij voorspoed handelt men nog altijd in overeen­stem­ming met oude econo­mische theo­rieën die zeggen dat een werk­loos­heid van zo'n 5% en flex­werk goed is voor de eco­nomie als geheel.

In evenwichts­economie zullen organisaties voor iedereen werk bieden omdat dat in hun eigen belang is. Hierdoor heeft bijna iedereen steeds werk heeft tegen een eerlijk loon.

Met 'voor iedereen werk' wordt in de even­wichts­eco­nomie een degelijk eco­nomisch fun­dament ge­legd:
Ten eerste gaat er minder geld naar het stelsel van so­ciale zeker­heid. Ten tweede gaan er geen talen­ten verlo­ren door werkloos­heid. Ten derde wordt blijvende econo­mische schade door de opgelopen achterstand van arme werkenden en werklozen voor­komen. Zij kunnen immers telkens minder bijdragen aan de economie. Ten vierde is de werk­nemer en dus de arbeids­markt flexibel...

Gewoon
een
goede
werkverdeling
maken

Hoge werkloosheid is in de vrije markt bijna onlosmakelijk gekoppeld aan een economische crisis. Een uitzondering hierop was de crisis van 2020 waarop de werkloosheid laag gehouden werd door staatsingrijpen. Bij een voorafgaand thema Echt economisch herstel blijft te lang uit is toegelicht waarom en hoe de venwichts­economie ervoor zorgt dat haar economie blijft bloeien.

Bij 'voor iedereen werk' komt bij de lezer wellicht de vraag op 'zijn er dan wel genoeg banen?'. Dat is een hele logische vraag als je denkt volgens volgens de principes van de vrije­markt­economie. In dit thema wordt toegelicht waarom werkloosheid een onlosmakelijk deel van de vrije­markt­economie is.

Daarna wordt bekeken waarom 'voor iedereen werk' bijdraagt aan een degelijk economisch stelsel. Als laatste wordt toegelicht waarom werk, in principe voor iedereen, een onlosmakelijk deel van de evenwichts­economie is.

1. Werkloosheid en 'natuurlijke werkloosheid' onderdeel van de vrije markt

Werkloosheid
Volledige werkgelegenheid is in de vrije markteconomie niet mogelijk is de geldende opvatting.
De almaar stijgende arbeidsproductiviteit is een van de redenen hiervoor. [1] Zeker tijdens een economische crisis.

Uit een uitgebreide verkennende studie van de WRR komt echter het beeld naar voren dat op het gebied van werkgelegenheid veel mogelijk is als werk maar anders georganiseerd wordt. [2]
'Natuurlijke werkloosheid' en flexwerk
In de economische wetenschap wordt uitgegaan van een noodzakelijke ‘natuurlijk werkloosheid’. [3]
In Nederland is dat anno 2013 4,5%. [1]
Door schaarse banen disciplineer je de arbeiders en zorgt ervoor dat hun arbeidsproductiviteit hoog blijft, is de redenatie. De economische theorie gaat ervan uit dat schaarse banen zorgen voor lage looneisen. En lage looneisen voorkomen inflatie is de gedachte.

Na de crisis, na 2014 is de inflatie lang laag geweest en zijn de loonstijgingen lang laag geweest. De werkloosheid daalt geleidelijk. Begin 2019 is de werkloosheid in Nederland 3,5% en in België 5,6%. De regeringen ondernemen weinig om dit percentage verder naar beneden te krijgen. In de media wordt dit werkloosheidpercentage gepresenteerd als een lage werkloosheid. Dus als iets goeds. Door het op die manier te presenteren verdwijnt de ambitie om de verliezers in een betere positie te brengen.
De lonen stijgen na 2014 nauwelijks, op wat kortere periodes na. Ook hierdoor blijven de laagbetaalden -de verliezers- in hun slechte positie.
In Nederland is het aantal slechtbetaalde flexwerkers erg hoog en hun aantal neemt nauwelijks af na de crisis. En in heel Europa blijft armoede, ook onder werkenden, een niet te ontkennen realiteit.

De positie van de verliezers in de vrijemarkteconomie wordt nauwelijks verbeterd door regeringsbeleid. Blijkbaar accepteert men de slechte omstandigheden waarin de verliezers zitten nog altijd als een voldongen feit, een gevolgschade van de vrijemarkteconomie.

2. 'Voor iedereen werk' draagt bij aan een degelijk economisch stelsel

Als iedereen in de samenleving werkt, zoals in de evenwichts­economie, dan heeft dat voordelen.

Zo gaat er minder belastinggeld naar sociale zekerheid, [4]
gaat er geen talent verloren door werkloosheid, [5]
en richt langdurige werkloosheid geen blijvende psychische en economische schade aan. [6] [7]


Een gevolg van 'voor iedereen werk' is dat de werknemer zich flexibel kan en zal opstellen in zijn werkzaam leven. Hierdoor is de arbeidsmarkt flexibel en dus de economie robuster.

3. De structuur van de evenwichts­economie stimuleert ´voor iedereen werk'

Structuur bij 'voor iedereen werk'
In de evenwichts­economie is geen noodzaak om de 'arbeiders te disciplineren' door natuurlijke werkloosheid. Samenwerking, de onderlinge verdeling van alle werk binnen de lokale gemeenschap en de sociale band binnen de gemeenschap bevorderen dat werknemers hun verantwoordelijkheid nemen.

In de evenwichts­economie wordt in onderling overleg bepaald wie welke producten en diensten gaat afnemen en welke inspanningen hiervoor verricht worden.
De Verbindende Organisatie leidt dit proces van overleg in goede banen. Maar ook van burgers wordt een actieve bijdrage verwacht. Prijzen en lonen zijn hieraan ondergeschikt en worden op elkaar afgestemd door de Monetaire organisatie. [8]
'Voor iedereen werk' is in ieders eigen belang
In de structuur van de evenwichts­economie is het voor burgers van belang dat iedereen deelneemt aan het arbeidsproces. Mensen die zich afzonderen ondermijnen het wij-gevoel in de gemeenschap en dat heeft zijn weerslag op de hele lokale gemeenschap. En iemand die niet deelneemt aan het arbeidsproces moet door de lokale bevolking financieel ondersteund worden.

De burger is werknemer, consument, eigenaar en hij stuurt de lokale organisaties. (Zie Organisaties in handen van gemeenschap, Verbindende organisatie) Hij heeft bij het sturen van lokale organisaties belang bij 'voor iedereen werk'. Hij wil namelijk zelf ook een goed inkomen. Dat kan alleen door anderen ook werk tegen een eerlijk loon te gunnen. Het elkaar iets gunnen wordt hierdoor een essentieel onderdeel van de evenwichts­economie.

De lokale gemeenschap zal eisen stellen aan werknemers uit hun midden. Daarbij kunnen zaken als collegialiteit, arbeidsethos en integriteit belangrijk zijn.
In de evenwichts­economie wordt in principe iedereen opgenomen in een werksituatie of een leeromgeving. De leeromgeving is onder andere gericht is op het volwaardig functioneren in de evenwichts­economie.
Bij Samenwerking en verbinding zoeken, paragraaf 2 wordt toegelicht waarom het volwaardig deelnemen van iedereen in de evenwichts­economie zo belangrijk is. En Samenwerking en verbinding zoeken, paragraaf 4 gaat over hoe dit volwaardig deelnemen wordt vormgegeven in de evenwichts­economie.

Referenties en noot

Verslag lezing Alfred Kleinknecht: ‘Ideale werkloosheid in Nederland: 4,5% of 0%’?
Door­groei van de arbeids­parti­cipatie
Natuurlijke werkloosheid
Wat kost een werkloze?
Langdurige hoge werkloosheid maakt mensen ongeschikt voor de arbeidsmarkt
Onderzoek naar economische schade door de crisis in de VS
Onderzoek naar nadelige effecten van langdurige werkloosheid door de crisis in de VS
[1] Verslag lezing Alfred Kleinknecht: ‘Ideale werkloosheid in Nederland: 4,5% of 0%’?
[2] Door­groei van de arbeids­parti­cipatie
[3] Wikipedia: Natuurlijk werkloosheidspercentage
Kan werkloosheid natuurlijk zijn?
[4] Wat kost een werkloze?
Illustratief voor de vooroordelen over de noodzaak van 'Natuurlijk werkloosheid' (paragraaf 1) is de conclusie aan het einde van het tv programma. Door de arbeidsproductiviteit in de DDR en West Duitsland voor de val van de muur met elkaar te vergelijken wordt voorgerekend dat de werkloosheid in West Duitsland zorgt voor veel meer arbeidsproductiviteit en welvaart dan de situatie dat iedereen aan het werk is in OostDuitsland.
De DDR had echter een totalitair regime waarin vrijheid op allerlei manieren werd ingeperkt. Dan is het logisch dat de arbeidsmoraal van DDR burgers veel minder is dan die van de burgers in het vrije Westen. Ook werden banen door het regime gecreëerd die nauwelijks konden bijdragen aan een zinnige productie van goederen of diensten.
Wat kost een werkloze?
[5] De langdurige hoge werkloosheid tijdens de financiële crisis zorgt ervoor dat hele groepen mensen niet meer kunnen groeien. Doordat mensen niet deelnemen aan het arbeidsproces zijn zij niet op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in hun beroep en kunnen zij zich niet ontplooien en verder groeien in de werkomgeving.
Het kwaad van werkloosheid. Over prioriteiten van politieke leiders
[6] Drie economen van de Amerikaanse Centrale Bank laten in hun onderzoek, 'Aggregate Supply in the United States' [6], zien hoe de crisis blijvende schade heeft aangericht. Het drietal schat dat het bbp van de Verenigde Staten ruim 7 procent onder de trend van vóór de crisis lag.
Aggregate Supply in the United States: Recent Developments and Implications for the Conduct of Monetary Policy.
[7] Een studie door economen van de Federal Reserve had als conclusie dat Amerika's langdurige hoge werkloosheid jarenlang serieuze nadelige effecten op de bbp-groei zal hebben.
Economic Growth and the Unemployment Rate
[8] In de evenwichts­economie zoekt het individu een evenwicht in welke bijdrage hij/zij wil leveren versus welke goederen en diensten hij/zij denkt nodig te hebben. De bijdrage moet in evenwicht zijn met de bijdrage die vanuit de samenleving gewenst is voor de gewenste diensten.
Dit evenwicht wordt verkregen door de overleg­structuur en niet door looneisen. Looneisen vormen daarom, anders dan in de vrije­markt­economie, geen onderdeel van de even­wichts­economie.
Looneisen vormen geen onder­deel van de even­wichts­economie