evenwichts economie
De
Evenwichts­economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Samenwerken

Samenwerking zorgt in de even­wichts­eco­no­mie voor welzijn en een bloei­ende econ­omie.

Samen­wer­ken kent ook uit­da­gin­gen: Je inleven in de ander, com­pro­missen slui­ten, af­spra­ken na­komen, eerlijk zijn, ...

In de even­wichts­eco­no­mie wordt samen­wer­king zo georga­ni­seerd dat deze uit­dagin­gen deug­den worden.

De kern van veel problemen ligt in de vrije­markt­economie

De vrije­markt­economie wordt vaak gezien als brenger van welvaart voor een al dan niet klein deel van de wereldbevolking.

De technologische ontwikkelingen waar de mensheid baat bij heeft zijn echter nauwelijks toe te schrijven aan de vrije­markt­economie. Zij zouden namelijk in grote lijnen ook hebben plaatsgevonden in een ander economisch systeem dat hiervoor de ruimte biedt.

Er kleven ook veel nadelen aan aan de vrije­markt­economie, zoals je hieronder kunt lezen. Zoveel dat we op den duur wel moeten overschakelen naar 'samenwerken'.

Meer weten ...


Hover hier voor de voorlopige tekst bij de te maken video

Zijn we toegerust voor regelmatig voorkomende grote rampen?

Corona en klimaatproblemen maken duidelijk dat we kwetsbaar zijn.

FINANCIËLE PROBLEMEN

en het antwoord van de evenwichts­economie

ECONOMI­SCHE PRO­BLE­MEN, ook als de eco­nomie goed draait

en het ant­woord van de even­wichts­eco­nomie

SOCIALE EN MAAT­SCHAP­PE­LIJ­KE PRO­BLEMEN

en het antwoord van de evenwichts­economie

MAATSCHAPPELIJKE UIT­DAGING: DE ARBEIDS­MARKT

De arbeidsmarkt zoals we die kennen veroorzaakt altijd weer nieuwe problemen. Wat is het antwoord van de evenwichts­economie?

RECLAME & BIG DATA, VEROORZAKER VAN GROEIENDE MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN

en het antwoord van de evenwichts­economie

MILIEU­PROBLE­MEN EN WEI­NIG TOEKOMST­GERICHT BELEID

en het antwoord van de evenwichts­economie