even­wichts­eco­nomie
De
even­wichts eco­nomie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

De milieuproblematiek is op te lossen door alle daarmee samen­hangende pro­ble­men aan te pakken. Een samenhangende aanpak is het


stabiliseren van het economisch systeem zodat een stabiel milieu en toekomstgericht beleid mogelijk is

overbodig maken van winstbejag zodat de industrie niet telkens meer moet gaan produceren

wegnemen van reclamestimulansen zodat overconsumptie stopt

aantrekkelijk maken van duurzaamheid zodat duurzaam consumeren vanzelfsprekend is.

verkleinen van de kloof tussen arm en rijk zodat iedereen duurzaam kan consumeren

Populisme wordt weer vader­lands­liefde als de onder­lig­gende knel­punten zijn opgelost. Een intregrale aanpak houdt in dat

vluchtelingen in hun regio een economisch perspectief hebben, zodat (economische) vluchtelingen niet richting Europa trekken

vluchtelingen deel uit maken van goede lokale netwerken zodat men integreert en er geen subculturen ontstaan

opvang geen vrijblijvendheid betekent zodat iedereen volwaardig kan en moet meedraaien in onze economie en onze samenleving, inclusief basale normen en waarden

burgers de lokale economische omstandigheden zelf sturen zodat niemand angst hoeft te hebben dat zijn/haar situatie verslechtert

de kloof tussen arm en rijk verkleint zodat niemand vanuit frustratie over de eigen economische situatie zich tegen asielzoekers keert

iedereen deel uit maakt van een goed lokaal netwerk zodat ontstane onrust over opvang gekanaliseerd kan worden en er lokaal actie kan ondernomen worden om knelpunten aan te pakken.


De kloof tussen arm en rijk verkleint door 

een rechtvaardiger economisch systeem omdat sinds de Tweede Wereld oorlog de ongelijkheid alleen maar toeneemt

een rechtvaardiger economisch systeem omdat (in tegenstelling tot wat altijd gedacht wordt) globalisering niet lijdt tot een wereldwijde toename van werkgelegenheid

een stabiel economisch systeem zodat mensen niet meer langdurig op achterstand gezet worden tijdens een crisis

een maatschappelijke structuur waarin aandacht en zorg voor elkaar én elkaar aanspreken op minder sociaal gedrag vanzelfsprekend is zodat menselijke normen en waarden centraal komen te staan

iemands beloning (salaris) te laten afhangen van zijn bijdrage aan de samenleving zodat mensen in de maatschappij elkaar gaan versterken

Een collectief onderbuikgevoel is dat 'het' beter moet

Zeker in crisistijd hebben we allemaal wel het gevoel dat 'het' eigenlijk anders zou moeten. Er zijn nogal wat mensen en organisaties die de problemen aanpakken.

Bij deze initiatieven, die hieronder uitvoerig aan bod komen, wordt veelal één probleem aangepakt.
De problemen in onze maatschappij hangen echter met elkaar samen en zijn moeilijk op te lossen door te focussen op één probleem. Enkele voorbeelden hiervan staan in het kader.

De even­wichts­eco­nomie streeft naar een samen­han­gende aanpak (kader) van onze problemen en vormt dus een ondersteuning van de bestaande intiatieven. Mensen die zoeken naar verbetering -voor zichzelf, voor anderen of voor het milieu- zouden er baat bij kunnen hebben als zij deel uitmaken van de even­wichts­eco­nomie. De manier waarop de even­wichts­eco­nomie onder­steuning biedt, wordt nu ge­detailleerder toegelicht.

Meer weten

BROEIT ER WAT?

Er is wereldwijd een onderbuikgevoel dat het anders moet. En er ontstaan alternatieven.
Sluit de even­wichts­eco­nomie aan bij dit onderbuik­gevoel en de alter­na­tie­ven? Kan de even­wichts­eco­nomie deze alter­natie­ven onder­steunen?

SUCCESVOLLE ECONOMISCHE ALTER­NATIE­VEN

Er zijn succesvolle economische alternatieven.
Sluiten hun iedeeën aan bij de even­wichts­eco­nomie? Is kruisbestuiving tussen deze alternatieven en de even­wichts­eco­nomie mogelijk?