evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

Info foto ▽

Auteursrecht


Bron: Flickr ▶
Fotograaf: Dan Davidson ▶
Licentie: Creative Commons License

Auteursrecht en databankenrecht

De informatiebron evenwichtseconomie.nl wordt met name beschermd door het auteursrecht mbt ideeën en theorieën en het databankenrecht. [1]

Hanteren van auteursrecht en databankenrecht

Als ontwikkelaar van de evenwichtseconomie sta ik, als rechthebbende, positief tegenover het verspreiden van de ideeën en theorieën van de evenwichtseconomie. Als u delen of een compilatie aan anderen ter beschikking stelt zult u mij nog wel om toestemming moeten vragen.
Omdat ik het belangrijk vind dat de evenwichtseconomie zo veel mogelijk bekendheid krijgt vraag ik daarbij waarschijnlijk om de evenwichtseconomie te vermelden en/of een link naar evenwichtseconomie.nl te vermelden.

Recentere AI toepassingen in strijd met auteursrecht

Als er informatie van evenwichtseconomie.nl gebruikt wordt in de recentere toepassingen van AI, bijvoorbeeld ChatGPT, wordt er nadrukkelijk gewezen op de inbreuk op het auteursrecht en het databankenrecht. De data van ChatGPT bevat dan -in versleutelde vorm- uitwerking van de ideeën en theorieën van de evenwichtseconomie zonder eenduidige bronvermelding. Dat druist in tegen bovengenoemde rechten.

Invoeren van data in AI toepassingen botst met rechten

Door alleen al het invoeren van data van de evenwichtseconomie in dergelijke AI toepassingen creëert u als gebruiker in het AI systeem data afkomstig van de evenwichtseconomie.nl zonder bronvermeliding. U krijgt hiervoor nadrukkelijk geen toestemming van de rechthebbende.

AI toepassingen zijn minder geschikt om de evenwichtseconomie te doorgronden

De evenwichtseconomie is in een notendop te samen te vatten als concurrentie vervangen door samenwerking. Iets dergelijks zou zo'n AI systeem ook kunnen verwoorden. Mogelijk dat de gebruiker van zo'n AI systeem, redenerend vanuit wat hij weet van het huidige economisch systeem, misschien zelfs met argumenten, snel tot de conclusie komt dat een dergelijk economisch systeem niet kan werken.

Bij deze conclusie zitten veel aannames en mogelijk misvattingen.
Niet alles wat je denkt is ook waar. [2]
Door op een andere manier naar onze economie en onze samenleving te gaan kijken kun je anders gaan denken over eerdere aannames en opvattingen. Doordat in de evenwichtseconomie.nl wordt uitgegaan van wetenschap, onderzoeksjournalistiek en experts kunnen aannames en misvattingen over de vrijemarkteconomie worden weerlegd en een economische en sociale structuur neergezet die beter functioneert dan de vrije markt.

Het herkennen en/of erkennen dat eigen aannames en opvattingen foutief en/of contra-productief zijn is niet voor iedereen even gemakkelijk. Het bijstellen eigen aannames en opvattingen kan een langdurig proces zijn. De huidige AI toepassingen zijn niet ontworpen om de gebruiker daarbij te begeleiden.

Daarnaast kan AI data uit meerdere bronnen gecombineren zonder na te gaan of die bronnen wel uitgaan van van dezelfde voorveronderstellingen. Als teksten over de vrijemarkteconomie gecombineerd worden met die over de evenwichtseconomie dan is het onwaarschijnlijk dat de uitkomst zinvol is omdat beide systemen andere uitgangspunten hebben.

De evenwichtseconomie is een andere manier van inrichten van het economisch systeem. Met die andere manier van inrchten gaat ook de samenleving anders functioneren en leiden burgers een ander leven en maken ze andere keuzes in hun leven. En zij gedragen zich anders als consument.
Om dit te kunnen overbrengen is vaak menselijke interactie vereist. Interactie waarin iemand de ander kan meenemen en direct kan ingaan op signalen die erop duiden dat de ander het niet kan volgen. De huidige AI toepassingen zijn niet ontworpen voor dit soort interacties.

Referenties

Uitleg bescherming door auteursrecht en databankenrecht
Aan de slag met je foute aannames
[1] Auteursrecht
Het auteursrecht is van toepassing op de evenwichtseconomie.nl. Het auteursrecht ligt bij de 'maker´, Marcel Eggen. Daarnaast vallen de concrete uitwerking van de ideeën en theorieën van de evenwichtseconomie onder het auteursrecht. De uitwerking van de ideeën en theorieën voldoen aan de hiervoor vereiste kwalificatie 'origineel'.

Databankenrecht
De evenwichtseconomie.nl is ook te kwalificeren als een verzameling gegevens. Deze verzameling gegevens zijn beschermd omdat er er substantieel geïnvesteerd is in het bijeen brengen en nog steeds geïnvesteerd wordt in stand houden van die verzameling.

Wat wordt niet beschermd?, auteursrecht.nl
Databanken, auteursrecht.nl
Artificiële intelligentie & recht, airecht.nl
[2] Aan de slag met je foute aannames, verhaalmetimpact.nl