evenwichts economie
De
Evenwichts­economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

SOCIALE EN MAAT­SCHAP­PE­LIJ­KE PRO­BLEMEN

en het antwoord van de evenwichts­economie

Geef
vluchtelingen
een duidelijk
perspectief

Europa worstelt al vanaf 2014 met een vluchtelingen­probleem. Door instabititeit in verschillende regio's in de wereld zullen vluchtelingen­stromen in de toekomst telkens weer opnieuw op gang komen.
Met de grote vluchtelingenstromen die rond 2050 op gang zullen komen is men nauwelijks bezig.

Het zou verstandig zijn als de politiek daar nu al op zou anticiperen. Politiek kan zich echter om allerlei redenen nauwelijks bezig houden met de lange termijn.

In dit thema komt aan bod waarom de evenwichts­eco­nomie principieel geschikter is dan de vrijemarkt­economie bij de vluchtelingen­problematiek. In een voorafgaand thema is aan de orde geweest waarom de evenwichts­economie beter kan omgaan met de vluchtelingenproblemen die rond 2050 gaan spelen.

Uiteraard is het niet zo dat de evenwichts­economie het pasklare antwoord heeft op de vluchtelingen­stromen die waarschijnlijk op Europa zullen afkomen. Wel heeft de evenwichts­economie voorzieningen die goed bruikbaar zijn bij het omgaan met vluchtelingen­stromen. We gaan nu globaal kijken naar de mogelijkheden.

Bij al deze mogelijkheden staat voorop dat vluchtelingen terecht komen in een structuur die geschikt is voor het ontstaan van sociale cohesie. De extra energie die gestoken moeten worden in het begeleiden van de psychische en lichamelijke problemen vormt ook een onderdeel van de opvang.

1. Evenwichts­economie geschikter dan vrijemarkt­economie bij vluchtelingen­problematiek

In deze paragraaf worden de opties die de even­wichts­eco­nomie heeft om de vluchtelingenproblematiek aan te pakken vergeleken met wat in de vrijemarkteconomie mogelijk is.

1.1. Sterke economie rondom vluchte­lingen zonder grote belasting evenwichts­economie

De even­wichts­eco­nomie is veel beter in staat om een draaiende economie rond en met een grote groep vluchtelingen op te zetten dan de vrijemarkteconomie. Ook kan een individuele vluchteling/deelnemer of groep beter opgenomen worden in het economisch systeem.

Integratie individu of groep in even­wichts­eco­nomie
Als in de even­wichts­eco­nomie iemand toetreedt tot het economisch systeem dan krijgt de nieuwe deelnemer werkzaamheden die nuttig zijn in het geheel en waar hij/zij zich confortabel bij voelt. De nieuwe deelnemer verdient afhankelijk van zijn nut voor het geheel in ieder geval genoeg om lokaal te kunnen kopen waar hij/zij echt behoefte aan heeft. Daarmee is de nieuwe deelnemer ook als consument in staat om het lokaal economisch systeem te ondersteunen. De even­wichts­eco­nomie is zo ontworpen dat dit altijd mogelijk is.
Opzetten van een lokale economie rond een grote groep vluchte­lingen
De even­wichts­eco­nomie leent zich om rond een grote groep mensen, bijvoorbeeld vluchtelingen, in eerste instantie een basaal economich systeem op te zetten om de echte behoeften van iedereen in de groep te vervullen. Bestaande kernen van de even­wichts­eco­nomie kunnen hierbij hulp bieden of het initiatief nemen. Zij kunnen bijdragen aan de organisatie, de kennis, de middelen en de handelsmogelijkheden van de nieuwe economie. Deze economie zal zich grotendeels op eigen kracht verder gaan ontwikkelen door de structuur van de even­wichts­eco­nomie.
Een sterke economie en degelijke opvang voor vluchtelingen
En omdat iedereen in de even­wichts­eco­nomie deel uit maakt van professioneel opgezette netwerken voor aandacht en begeleiding is er ook aandacht voor de problemen waar vluchtelingen mee te kampen hebben. Daarnaast komen de vluchtelingen terecht in een samenleving met sociale cohesie, hetgeen hun welzijn en hun (bestaans-) zekerheid zal bevorderen.

1.2. In vrije markt verloopt opvang vluchte­lingen slechter, moeizamer en trager

De net beschreven opvang van vluchtelingen is veel moeilijker uitvoerbaar in de vrijemarkteconomie.

Van bedrijven die op zoek zijn naar extra personeel zou je kunnen verwachten dat zij vluchtelingen graag te werk stellen. In de praktijk matcht de vraag van bedrijven nauwelijks met de vaardigheden van vluchtelingen. Ook zullen vluchtelingen niet altijd snel in de cultuur van het bedrijf passen. Als vluchtelingen al worden aangenomen dan zullen zij veelal in laagbetaalde banen terecht komen.

Als vluchtelingen toch te werk zouden worden gesteld in bedrijven die niet op zoek zijn naar mensen met hun vaardigheden dan moeten deze bedrijven een hogere kostprijs doorberekenen naar de klant. Aangezien een bedrijf opereert in een globale markt zullen de klanten elders gaan kopen en komt zo'n bedrijf in zwaar weer terecht.

Ook het bouwen van een economie rond een grote groep vluchtelingen door bedrijven gebeurt in de praktijk niet. Een bedrijf is opgericht om winst te maken. Het verschaffen van zinvol werk voor mensen zonder werk, zoals dat in de even­wichts­eco­nomie gebeurt, is nooit een drijfveer van bedrijven geweest.
In de vrije markt verloopt de opname van vluchtelingen in het economisch systeem dan ook moeizaam en traag.

Omdat bedrijven bij het aannemen van vluchtelingen begrijpelijkerwijze gericht moeten zijn op hun eigen belang en niet op het belang van het geheel kunnen zij vluchtelingen niet zo opvangen dat zij zich goed kunnen ontplooien. Iets wat organisaties in de even­wichts­eco­nomie wel kunnen.
Vluchtelingen worden daarom slechter opgevangen dan in de even­wichts­eco­nomie.

1.3. De even­wichts­eco­nomie kan met haar grote robuste economie vluchte­lingen­stromen beter begeleiden

Even­wichts­eco­nomie mogelijk snel een sterke economie met invloed
De even­wichts­eco­nomie kan in principe snel groeien. Hierdoor is het relatief snel mogelijk een economisch systeem van betekenis te zijn, groter dan de economie van bijvoorbeeld de EU, de VS of China. Daarmee heeft de even­wichts­eco­nomie de economische kracht om positieve invloed te hebben op de omstandigheden voor potentiële vluchtelingen en vluchtelingen.
Sterke even­wichts­eco­nomie is drijvende kracht achter stabilisatie van een regio
Eenmaal de even­wichts­eco­nomie een grote economie is kan het haar kracht en invloed gebruiken om een regio die instabiel is of dreigt te worden te stabiliseren.

De ev ec kan op afstand met haar economische macht landen in instabiele regio's ertoe bewegen te zorgen voor hun inwoners.
De even­wichts­eco­nomie kan ook zelf nieuwe kernen in deze landen oprichten om de bevolking betere economische omstandigheden te geven. De even­wichts­eco­nomie zou dan pragmatisch kunnen omgaan met eventuele dictaturen door ze mee te laten profiteren van de betere economische omstandigheden die het opzetten van de even­wichts­eco­nomie in hun land zal betekenen. Corruptie zal een grens moeten zijn.

De even­wichts­eco­nomie zal door deze stabiliteit ervoor zorgen dat mensen minder snel geneigd zijn om hun geboortegrond te verlaten.
Sterke even­wichts­eco­nomie is drijvende kracht achter opvang in de regio
Ook kan de even­wichts­eco­nomie met haar economische kracht landen in de regio ervan overtuigen om mee te werken aan opvang in de regio.
En opvang in de regio biedt ook economische voordelen voor de landen die opvangen. Rondom de vluchtelingen wordt namelijk zoals we net zagen een economisch systeem gevormd. Dat economisch systeem zal de al bestaande economie van het land een boost geven.

1.4. Regeringen in de vrije­markt­economie gooien verantwoordelijkheid vaak over de schutting

Bedrijven spelen nauwelijks een rol in het begeleiden of opvangen van vluchtelingenstromen. Dat zou meer een taak van een overheid moeten zijn. Maar regeringen zijn vaak bezig met hun eigen belang of het belang van hun eigen bevolking of met de economie van het land. Vluchtelingenstromen betekenen altijd een extra belasting en leveren bijna nooit iets op in de vrije markt, zoals we net zagen. Daarom proberen veel overheden de vluchtelingenproblematiek buiten de eigen landsgrenzen te houden.

Regeringen van landen, waarvan de economie gebaseerd is op een vorm van vrije markt, zijn ook gaan denken in termen van de vrije markt. Zij zijn vaak ook gericht op de korte termijn en op het eigen belang. Hierdoor zullen regeringen mogelijk wel formeel samenwerken om de vluchtelingenproblematiek te adresseren, maar het eigen belang blijft daarbij voorop staan. Veel regeringen zullen daarom proberen om zoveel mogelijk op de andere landen af te wentelen.
Anders dan in de even­wichts­eco­nomie waarin echt samengewerkt wordt om gemeenschappelijk de problemen op te lossen gooit men de problemen over de schutting.

2. Stabiliteit in de regio

Voorkomen is beter dan genezen: welvaart in de regio
Het voorkomen van het op gang komen van vluchtelingen­stromen werkt globaal als volgt. Een kern van de evenwichts­economie in het Westen kan -nadat gedegen voorwerk is verricht- besluiten om een nieuwe kern van de evenwichts­economie in een instabiele regio op te zetten. Het motief hiervoor kan zijn om er vrede, veiligheid en stabiliteit te bewerkstelligen. In de nieuwe kern zal de welvaart en het welzijn in de regio vergroten.
En zoals net al aan de orde is gekomen heeft de even­wichts­eco­nomie in principe ook de economische macht om regeringen ertoe te bewegen hun bevolking te respecteren. Dit zal de basis vormen voor stabiliteit in de betrokken regio.

De evenwichts­economie maakt in een regio deel uit van de globale structuur van de evenwichts­economie. Hierdoor is een instabiele regio structureel onderdeel van samenwerking met regio's elders in de wereld. De samenwerkende regio's zullen elkaar ondersteunen als dat nodig is. Voor een instabiele regio wordt gezocht naar hoe alle samenwerkende regio's elkaar kunnen versterken om tot een stabiele situatie te komen.

3. Gedegen opvang in de regio

Vorm rondom de vluchtelingen een draaiende economie
Verbetering van de situatie van vluchtelingen kan ook bereikt worden door een kern van de evenwichts­economie op te zetten in vluchtelingen­kampen in de regio waar de vluchtelingen worden opgevangen. De bedoeling is dat de kampen gaandeweg leefbaarder worden en dat er een draaiende evenwichts­economie ontstaat.
De werkzaamheden die vluchtelingen verrichten of hun opleidingen zijn mogelijk ook nuttig bij een eventuele terugkeer.

Ook voor de vluchtelingenkampen geldt dat zij onderdeel worden van globale structuur van de evenwichts­economie. Regio's elders in de wereld zullen lokaal economie opzetten Een economie die in dat vluchtingenkamp kan functioneren, zoals beschreven in 1.1..

We hebben zojuist gezien dat de even­wichts­eco­nomie een economische macht heeft. De even­wichts­eco­nomie kan daarom landen in de opvangregio bewegen om serieus werk te maken van de opvang.

4. Gedegen opvang in onze regio

Integreer vluchtelingen in reeds draaiende even­wichts­eco­nomie
Zoals in 1.1. is toegelicht heft de evenwichts­economie heeft voor grote groepen vluchtelingen de mogelijkheden om hen op te vangen in de bestaande economie. In principe is er voor hun werk in de draaiende economie.
Vorm een economie rondom vluchtelingen
Na 2050 zijn er grote vluchtelingenstromen te verwachten als met name Europa niet genoeg geïnvesteerd heeft in het voorkomen daarvan.
Het is zeer waarschijnlijk dat grote vluchtelingenstromen richting West-Europa ontwrichtend zullen werken en/of dat instabiliteit vanuit de ontvluchte landen dreigt te worden geïmporteerd. Om de stabiliteit in West-Europa te kunnen behouden is het voor zowel vluchtelingen als de oorspronkelijke bevolking mogelijk beter om meer losstaande economische systemen te creëren. Een economisch systeem rondom hen dat min of meer losstaat van de bestaande economie, zoals in 1.1. aan de orde is gekomen. Maar ook dan zal samenwerking tussen beide groepen weer centraal staan.

Hoe vluchtelingen in onze regio worden opgevangen is ook een kwestie van hoe er in het opvangend land over gedacht wordt.
Het kan zijn dat de oorspronkelijke bevolking hecht aan de eigen oorspronkelijke samenleving. Dan zou wat meer afstand door het vormen van wat meer op zichzelfstaande economie rondom vluchtelingen een optie kunnen zijn.