evenwichts economie
De
Evenwichts Economie

Voor evenwicht in
economie, samenleving en milieu

ORGANISATIES VERVANGEN BEDRIJVEN

In de evenwichts economie nemen organisaties de rol van bedrijven over.

Transparantie
brengt
enorme
veranderingen

Transparantie is al even aan bod gekomen bij Volkomen trans­parante organi­saties, gestuurd door consument
We gaan nu in op de vraag hoe lokale organisaties volkomen transparant kunnen zijn. En we zullen zien wat deze transparantie voor voordelen heeft.

1. Interactie tussen gemeenschap en organisatie

Voor transparantie is het belangrijk dat een organisatie veel interactie heeft met de lokale gemeenschap, dwz de klantenkring. Immers transparantie betekent in eerste instantie niet dat de organisatie een uitgebreid rapport schrijft over haar activiteiten dat vervolgens nauwelijks gelezen wordt. Voor transparantie naar de lokale gemeenschap toe is het belangrijk dat de burgers veelvuldig contact hebben met de lokale organisaties.
Nu wordt besprokken hoe deze interactie plaatsvindt.

Interactie op een informele manier
Verderop bij Sociale structuur door nieuwsgierige actieve burgers wordt uitgebreid toegelicht dat organisaties ook brede maatschappelijke functies hebben: Zij zorgen ervoor dat binnen de lokale gemeenschap netwerken van betrokken burgers actief zijn. Burgers raken betrokken bij elkaar, hun samenleving en het milieu. Die betrokken burger is ook geïnteresserd in wat er binnen de lokale organisaties gebeurt.

Via dit netwerk van informele contacten zullen medewerkers van een organisatie de lokale gemeenschap gemakkelijk op de hoogte kunnen stellen van wat er gebeurt binnen hun organisatie.

Informatie over een organisatie kan ook op een boeiende manier worden gegeven in de vorm van een excursie of een bijeenkomst.
Lokale media dragen hier ook aan bij. Zij maken ook deel uit van de lokale gemeenschap. Zij hebben vrije toegang tot organisaties en berichten over wat de lokale gemeenschap bezig houdt.

Werknemers zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in de werkomstandigheden bij andere lokale organisaties. De flexibiliteit van de evenwichts economie maakt het namelijk mogelijk dat we elders gaan werken.
Hierop wordt uitvoerig ingegaan bij Flexibele orga­nisa­ties en arbeids­markt.
Formelere interactie
Daarnaast heeft een organisatie ook de taak om de lokale gemeenschap op een formele wijze te informeren. Deze formele communicatie wordt toegelicht in paragraaf 2 en 3.
Burger is ook verantwoordelijk voor een goede interactie
Iedereen heeft in deze interactie een verantwoordelijkheid.
De burger wordt begeleid bij het ontwikkelen van een verantwoordelijke houding. Dit wordt uitgebreid toegelicht bij Actieve democratie, paragraaf 3

In hoeverre iemand zijn verantwoordelijkheid neemt bepaalt de mate waarin hij onderdeel uit maakt van de evenwichts economie en dus ook gebruik kan maken van de voordelen ervan. Dit komt verderop uitgebreid aan de orde bij Samenwerking en verbinding zoeken, Paragraaf 4.2. geen vrijblijvendheid.

2. Volledige transparantie betekent transparantie op alle niveau's

Volledige transparantie wil zeggen dat de klant niet alleen informatie krijgt over het product maar ook over de organisatie.

2.1. Transparantie op organisatieniveau

Transparantie bij de organisatie
Een aspect van transparantie is dat de klant alles te weten moet kunnen komen over wat er speelt binnen de organisatie. Het betreft dan globaal: financiele aspecten (lonen, winst) - personeelsbeleid - bedrijfsvoering - milieu aspecten.
Om de organisatie goed te kunnen sturen zal informatie soms gedetailleerd moeten worden aangeleverd. Dit sturen is al bod gekomen bij Volkomen trans­parante organi­saties, gestuurd door consument.

Zo zal bij 'lonen' gedetailleerde informatie van iedere werknemer of groep werknemers vermeld moeten worden. Bij 'personeelsbeleid' zal bijvoorbeeld ook gecommuniceerd moeten worden over wie tegen welk salaris wordt aangenomen. En hoe dat past in het financiele plaatje.
De Monetaire organisatie speelt overigens een belangrijke rol bij het bepalen van de financiële plaatjes van de organisaties. Ook een reden waarom transparantie noodzakelijk is.
Transparantie bij de toeleveranciers
Een organisatie die producten en of diensten van toeleveranciers krijgt moet hierover ook voor transparantie naar de klant toe verschaffen.
Als de toeleverancier al in de evenwichts economie werkt dan is dat geen probleem. Als dit niet het geval is dan zorgt de organisatie zelf voor relevante informatie. Toeleveranciers komen verderop aan bod bij het thema Toeleveranciers in de evenwichts economie .

2.3. Transparantie op productniveau

Er zijn al bedrijven die zich richten op transparantie op productniveau. Zij geven hun klanten met name informatie over duurzaamheid. Nu wordt nu eerst de annpak van deze bedrijven in vogelvlucht besproken. Daarna wordt het verschil van aanpak bij de evenwichts economie op het gebied van transparantie op productniveau besproken.

Transparantie in de vrije markteconomie resulteert in afstandelijkheid
In 2010 startte The Sustainability Consortium (TSC). TSC heeft van veel producten essentiele sociale en milieuvragen laten onderzoeken door wetenschappers. Het is verreweg het grootste in zijn soort. Het bedrijf is voornamelijk opgericht en betaald door de multinationals van deze wereld. (Bayer, Cocacola, Ahold, Unilever, Mars)

De informatie zou een een impuls aan duurzaamheid kunnen geven. De multinationals gebruiken de gegevens echter ook om zich te kunnen onderscheiden van de concurrentie en om zich in te dekken tegen claims van andere bedrijven of instellingen.
Consumenten zelf hebben niets aan dit systeem.

Questionmark dat veel kleiner is doet hetzelfde voor de consumentenmarkt in Nederland. Wie de app van Questionmark op zijn telefoon heeft kan kan van duizenden producten streepjescodes scannen en zien hoe duurzaam dat product is in de vorm van een productscore. Maar er is nog flink wat werk aan de winkel. [1] [2]
Goodguide heeft een vergelijkbare functionaliteit maar is voornamelijk gericht op de Verenigde Staten. [3]


Deze productinfomatie van bedrijven past binnen een geglobaliseerde wereld. Van een product dat bijvoorbeeld een 6,5 krijgt op milieugebied is niet duidelijk wat dat betekent. Een consument zou kunnen denken:
"Ergens in de wereld gaat er iets niet helemaal goed, maar het zal wel meevallen, aangezien het geen onvoldoende is. En waarschijnlijk heb ik er geen last van."
Transparantie in de evenwichts economie betekent betrokkenheid
Transpirantie in de evenwichts economie betekent meer dan een productcijfer:

De evenwichts economie kent namelijk geen globale markt waarin een overvloed aan producten uit de hele wereld geïmporteerd wordt. Binnen de evenwichts economie is er sprake van een relatief beperkt aantal producten uit een beperkt plaatsen in de wereld. Door deze beperking is het voor de consument veel gemakkelijker om het verhaal achter het product te kennen. Daarnaast bevordert de evenwichts economie actief dat de consument weet wat er speelt op de plaatsen in de wereld waar zijn producten vandaan komen. Dit wordt uitgebreid toegelicht in Globa­li­se­ring wordt eerlijk en in Blauwdruk eerlijke globalisering.

Hierdoor heeft de consument een goed beeld van het verhaal achter het product. Hij weet wat zijn productkeuze betekent voor de lokale omstandigeheden waar het product gemaakt wordt.
Bij Sociale structuur door nieuwsgierige actieve burgers wordt toegelicht waarom de consument daar ook naar zal handelen.

3. Structuur om volledige transparantie te bevorderen

De evenwichts economie stimuleert dat organisaties volkomen transparant zijn. De Verbin­dende or­gani­satie en de Handhavende or­gani­satie ondersteunen andere organisaties met het transparant zijn naar de lokale gemeenschap toe.

De Verbin­dende or­gani­satie vormt de verbinding tussen burgers en hun organsaties. Zij zorgt er onder andere voor dat de communicatie tussen burgers en organisaties goed verloopt. Transparantie is daarbij crusiaal. Dit wordt uitgerbreid toegelcht bij dit thema/link.

De Handhavende or­gani­satie heeft onder andere als taak om te kijken naar het negeren van transparantie door organisaties.

4. Waarom is volledige transparantie zo belangrijk?

Toen Edward Snowden voor het eerst in het nieuws kwam dachten wij niet dat de informatie van Snowden ons beeld van de wereld zou beïnvloeden. Los van of je voor of tegen zijn acties bent, toch is gebleken dat het transparant maken van wat er op regeringsniveau en binnen veiligheidsorganisaties gebeurt impact heeft gehad. We zijn daardoor minder naief geworden en er hebben allerlei verandering op bestuurlijke niveau's plaatsgevonden.

Toch is hetgeen Snowden onthuld heeft maar een heel klein deel van wat er allemaal gebeurt zonder dat wij daar weet van hebben. Snowden richt zich namelijk voornamelijk op overheden.
Ook binnen grote concerns gebeuren nog veel zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. De omvang daarvan zal waarschijnlijk veel groter zijn.
Transparantie op organisatieniveau zal daarom waarschijnlijk ons leven en onze leefomgeving heel concreet verbeteren.

4.1. Transparantie helpt klant bij sturen van zijn organisaties

Transparantie geeft de lokale gemeenschap inzicht in wat er binnen haar organisaties gebeurt. Omdat organisaties in handen van de gemeen­schap zijn kan de gemeenschap een organisatie bijstellen als daar aanleiding toe.
Transparantie is daarmee een essentieel onderdeel van van de evenwichts economie.
De bijstellingen zullen overigens veelal een positief karakter hebben omdat een organisatie deel uit maakt van diezelfde gemeenschap.

4.2. Transparantie resulteert in een overzichtelijk assortiment van eerlijke, duidelijke producten

De lokale gemeenschap heeft inzicht en zeggenschap over alles wat er voor de gemeenschap gemaakt en verkocht wordt. Omdat het niet efficient is om meerdere producten van vergelijkbare kwaliteit door meerdere organisaties afzondelijk te laten produceren zal de gemeenschap kiezen voor een beperkt aantal producten van een organisatie. Dat geeft overzicht en bevordert duurzaamheid en kwaliteit.
De consument heeft namelijk geen behoefte aan 50 schampo's. Een aantal degelijke champo's die gemaakt zijn door eerlijk betaalde werknemers uit de omgeving zal de consument in de evenwichts economie meer aanspreken.

Referenties

Check duurzaamheid producten met nieuw app
Questionmark roept nog te veel vragen op
Good Guide: An Information Platform to Increase Consumer Responsibility
[1] Check duurzaamheid producten met nieuw app
[2] Questionmark roept nog te veel vragen op
[3] Good Guide: An Information Platform to Increase Consumer Responsibility